კულტურა/ლიტ.თეორია

ნიშნისა და კონცეპტის ურთიერთმიმართებისათვის ილიას მოთხრობაში "სარჩობელაზედ"

მანანა კვაჭანტირაძე

ვინ არის პეტრე?ნიშნისა და კონცეპტის ურთიერთმიმართებისათვის ილიას მოთხრობაში “სარჩობელაზედ”
© სემიოტიკა

Facebook Comments Box