ესე (თარგმანი),  ლექცია

უმბერტო ეკო – De Bibliotheca – I

სიტყ­ვა, წარ­მოთ­ქ­მუ­ლი მი­ლა­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლუ­რი ბიბ­ლი­ო­თე­კის 25 წლის­თა­ვის აღ­სა­ნიშ­ნავ კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე 1981 წლის 10 მარტს.

(ნაწილი I)

იტალიურიდან თარგმნა ნოდარ ლადარიამ

მი­მაჩ­ნია, რომ ამ სა­თაყ­ვა­ნე­ბელ ად­გი­ლას მი­ზან­შე­წო­ნი­ლი იქ­ნე­ბო­და წიგ­ნის კითხ­ვით და­მეწყო, რო­გორც ეს რე­ლი­გი­­რი წე­სის აღს­რუ­ლე­ბი­სას არ­ის მი­ღე­ბუ­ლი. არა ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­სა­წო­დებ­ლად, რად­გა­ნაც წმი­და წიგ­ნის კითხ­ვი­სას ყვე­ლამ იც­ის მი­სი ში­ნა­არ­სი, არ­­მედ ლი­ტა­ნი­ის გა­სა­მარ­თა­ვად და სულ­თა კე­თი­ლი გან­წყო­ბი­სათ­ვის. ამ­რი­გად:

“ქვეყ­ნი­­რე­ბა (რო­მელ­საც სხვა ვინ­მე ბიბ­ლი­­თე­კას და­არ­­მევ­და) შედ­გე­ბა ექვ­­კუთხა გა­ლე­რე­­ბის გა­ნუ­საზ­­­რე­ლი ან სუ­ლაც უს­ას­რუ­ლო რიცხ­ვი­სა­გან, რომ­ლებ­საც შუ­­გულ­ში და­ტა­ნე­ბუ­ლი აქვს და­ბა­ლი მო­­ჯი­რით გარ­შე­მორ­ტყ­მუ­ლი ფარ­თო სა­ვენ­ტი­ლა­ციო ჭე­ბი. ყო­ვე­ლი ექვ­­კუთხე­დი­დან მო­ჩანს ზე­და და ქვე­და სარ­თუ­ლე­ბის და­უს­რუ­ლე­ბე­ლი რი­გი. გა­ლე­რე­ებ­ში საგ­ნე­ბის გა­ნა­წი­ლე­ბა უცვ­ლე­ლია. ოც­და­ხუ­თი ფარ­თო თა­რო – ხუთ-ხუ­თი თი­თო­­ულ კე­დელ­ზე – ყვე­ლა კე­დელს ფა­რავს ერ­თის გა­მოკ­ლე­ბით; მა­თი სი­მაღ­ლე, რო­მე­ლიც ყო­ვე­ლი სარ­თუ­ლის სი­მაღ­ლის ტო­ლია, დი­დად არ ჭარ­ბობს ჩვე­­ლებ­რი­ვი ბიბ­ლი­­თე­კის სი­მაღ­ლეს. თა­ვი­სუ­ფა­ლი კე­დე­ლი ვიწ­რო დე­რე­ფან­ში გა­დის, რო­მელ­საც, თა­ვის მხრივ, სხვა გა­ლე­რე­­ში მივ­ყა­ვართ, რო­მე­ლიც პირ­ვე­ლი­სა და ყვე­ლა და­ნარ­ჩე­ნის იდ­ენ­ტუ­რია. დე­რეფ­ნის მარ­ცხე­ნა და მარ­­ვე­ნა მხა­რეს ორი მცი­რე ოთ­­ხია. ერ­თი ზე­ზე­­რად ძი­ლის სა­შუ­­ლე­ბას იძ­ლე­ვა; მე­­რე კი – ბუ­ნებ­რი­ვი მოთხოვ­ნი­ლე­ბე­ბის და­საკ­მა­ყო­ფი­ლებ­ლად არ­ის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი. აქ­ვე გა­დის სპი­რა­ლუ­რი კი­ბე, რო­მე­ლიც უს­ას­რუ­ლოდ გრძელ­დე­ბა აღ­მაც და დაღ­მაც. დე­რე­ფან­ში ან­­რეკ­­თა ზუს­ტად გად­მომ­ცე­მი სარ­კე დგას […] ყო­ვე­ლი ექვ­­კუთხე­დის ყო­ველ კე­დელს ხუ­თი თა­რო შე­­სა­ბა­მე­ბა; ყო­ველ თა­რო­ზე გან­ლა­გე­ბუ­ლია ერ­თი და იმ­­ვე ფორ­მა­ტის ოც­და­თორ­მე­ტი წიგ­ნი; ყო­ველ წიგ­­ში ოთ­ხას ათი გვერ­დია; ყო­ველ გვერ­­ზე – ორ­მო­ცი პწკა­რი, ორ­მო­ცი შა­ვი ფე­რის ას­­ნიშ­ნი­სა­გან შემ­­გა­რი. ას­­­ბი ყო­ვე­ლი წიგ­ნის ყყდა­საც აწ­­რია, მაგ­რამ ის­­ნი სუ­ლაც არ მიგ­ვა­ნიშ­ნე­ბენ და არც გვახ­ვედ­რე­ბენ გვერ­დებ­ზე და­წე­რი­ლის ში­ნა­არსს. ვი­ცი, რომ ეს შე­­სა­ბა­მო­ბა ერთ დროს იდ­­მა­ლე­ბით მო­ცუ­ლად მი­აჩ­­დათ. […] ხუ­თა­სი წლის წი­ნათ ერთ-ერ­თი ექვ­­კუთხე­დის ზე­დამ­ხედ­ველ­მა მი­აკ­­ლია წიგნს, რო­მე­ლიც ის­­თი­ვე არ­­­ლი იყო, რო­გორც სხვე­ბი, მაგ­რამ მას­ში ორ­­­დე გვერ­დი მო­­პო­ვე­ბო­და ერთ­­ვა­რი და ალ­ბათ წა­სა­კითხად ვარ­გი­სი დამ­წერ­ლო­ბით შევ­სე­ბუ­ლი. მან ეს ნა­პოვ­ნი მო­ხე­ტი­­ლე გან­­მარ­ტე­ბელს აჩ­ვე­ნა, რო­მელ­მაც თქვა, რომ ნა­წე­რი პორ­ტუ­გა­ლი­­რი იყო. სხვებ­მა უთხ­რეს, რომ ის ორი გვერ­დი იდ­იშ­ზე იყო და­წე­რი­ლი. თით­­მის სა­­კუ­ნო­ვა­ნი გა­მოკ­­ლე­ვის შემ­დეგ დად­გინ­და, რომ საქ­მე ჰქონ­დათ გუ­­რა­ნის ენ­ის სა­მო­­დურ-ლიტ­ვურ დი­­ლექ­­თან, რო­მელ­საც კლა­სი­კუ­რი არ­­ბუ­ლის ოდ­ნა­ვი გავ­ლე­ნა ეტ­ყო­ბო­და. გა­არ­­ვი­ეს ში­ნა­არ­სიც: ტექ­­ტი ეხ­­ბო­და კომ­ბი­ნა­ტო­რუ­ლი ან­­ლი­ზის ცნე­ბა­თა გად­მო­ცე­მას შე­მო­­საზ­­­რა­ვი გა­და­ნაც­­ლე­ბე­ბი­სა და გა­მე­­რე­ბე­ბის სა­შუ­­ლე­ბით. ამ მა­გა­ლი­თებ­მა მი­იყ­ვა­ნეს ერ­თი გე­ნი­­ლუ­რი ბიბ­ლი­­თე­კა­რი ბიბ­ლი­­თე­კის კა­ნო­ნის აღ­მო­ჩე­ნამ­დე. […] უკ­­თურ­ნი ამტ­კი­ცე­ბენ, რომ უაზ­რო­ბა ჩვე­­ლებ­რი­ვია ბიბ­ლი­­თე­კა­ში, საზ­რი­სი კი (ის­­ვე რო­გორც მდა­ბა­ლი და უბ­რა­ლო შე­სა­ბა­მი­სო­ბა) – თით­­მის სას­წა­­ლებ­რი­ვი გა­მო­ნაკ­ლი­სია. ლა­პა­რა­კო­ბენ (და­ნამ­­ვი­ლე­ბით ვი­ცი) “ცი­ებ-ცხე­ლე­ბით შეპყ­რო­ბილ ბიბ­ლი­­თე­კა­ზე, რომ­ლის შემ­თხ­ვე­ვით ტო­მებს მუდ­მი­ვად ემ­უქ­რე­ბა გა­დას­­ვა­ფე­რე­ბა, რად­გან ის­­ნი ყვე­ლა­ფერს ამტ­კი­ცე­ბენ, უარ­ყო­ფენ და ერთ­მა­ნეთ­ში ურ­­ვენ რო­გორც ჭკუ­­და­კარ­გუ­ლი ღვთა­­ბა”. ეს სიტყ­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც არა მხო­ლოდ ამ­ხე­ლენ უწ­ეს­რი­გო­ბას, არ­­მედ ცხად­ყო­ფენ მას, სი­ნამ­­ვი­ლე­ში მოწ­მო­ბაა მა­თი წარ­მომ­­­მე­ლის უდ­აბ­ლე­სი გე­მოვ­ნე­ბი­სა და გან­წი­რუ­ლი უმ­ეც­რე­ბი­სა. სი­ნამ­­ვი­ლე­ში ბიბ­ლი­­თე­კა მხო­ლოდ აბ­სო­ლუ­ტურ უაზ­რო­ბას კი არ შე­­ცავს, არ­­მედ ყვე­ლა ვერ­ბა­ლურ სტრუქ­ტუ­რას, ყვე­ლა იმ კომ­ბი­ნა­ცი­ას, რო­მე­ლიც ოც­და­ხუ­თი ორ­თოგ­რა­ფი­­ლი სიმ­ბო­ლოს სა­შუ­­ლე­ბით მი­­ღე­ბა. […] ლა­პა­რა­კი ტავ­ტო­ლო­გი­­ში ჩა­ვარ­­ნას ნიშ­ნავს. ეს უს­არ­გებ­ლო და სიტყ­ვამ­რა­ვა­ლი ნა­წე­რი უკ­ვე არ­სე­ბობს ერთ-ერთ ტომ­ში იმ ოც­და­­თის­გან, ურ­იცხ­ვი ექვ­­კუთხე­დე­ბის ხუ­თი თა­რო­დან ერთ რო­მე­ლი­ღა­ცა­ზე ის­­ვე, რო­გორც მი­სი უარ­ყო­ფა. (შე­საძ­ლე­ბელ ენ­­თა nრა­­დე­ნო­ბა ერთ­სა და იმ­­ვე ლექ­სი­კონს იყ­­ნებს; ზო­გი­ერთ მათ­გან­ში სიმ­ბო­ლო ბიბ­ლი­­თე­კა გა­ნი­მარ­ტე­ბა რო­გორც ექვ­­კუთხა გა­ლე­რე­­ბის მყა­რად გან­ლა­გე­ბუ­ლი და მა­რა­დი­­ლი სის­ტე­მა, მაგ­რამ აქ ბიბ­ლი­­თე­კა ნიშ­ნავს პურს, ან პი­რა­მი­დას და კი­დევ სხვა რა­მეს ნიშ­ნავს მი­სი გან­­მარ­ტე­ბე­ლი შვი­დი სიტყ­ვა. შენ, მკითხ­ვე­ლო, დარ­­მუ­ნე­ბუ­ლი ხარ, რომ ჩე­მი ენა გეს­მის?” ამ­ინ!

ეს ფრაგ­მენ­ტი, რო­გორც ყვე­ლას მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ერ­თი თა­ვია “ბა­ბი­ლო­ნის ბიბ­ლი­­თე­კი­დან” და ეკ­უთ­­ნის ხორ­ხე ლუ­ის ბორ­ხესს. მე გე­კითხე­ბით: ნუ­თუ ამ დარ­ბაზ­ში შეკ­რე­ბილ ბიბ­ლი­­თე­კა­თა აქ­ტი­ურ მომ­­მა­რებ­ლებს, ბიბ­ლი­­თე­კა­თა დი­რექ­ტო­რებს, მუ­შა­კებს ამ სტრი­ქო­ნე­ბის ხე­ლახ­ლა გა­გო­ნე­ბი­სას და მათ­ზე ფიქ­რი­სას არ გახ­სე­ნე­ბი­ათ სა­კუ­თა­რი გა­მოც­დი­ლე­ბა გრძელ დე­რეფ­ნებ­სა და სამ­კითხ­ვე­ლო დარ­ბა­ზებ­ში ყოფ­ნი­სა, სიყ­მაწ­ვი­ლე­ში, ან მო­წი­ფულ ას­აკ­ში რომ მი­­ღი­ათ? მარ­­ლაც სა­კითხა­ვია: ნუ­თუ ბა­ბი­ლო­ნის ბიბ­ლი­­თე­კა, რო­მე­ლიც ქვეყ­ნი­­რე­ბის ხა­ტად და მსგავ­სად არ­ის შექ­­ნი­ლი, ამ­­ვე დროს ვერ იქ­ნე­ბა რო­მე­ლი­მე შე­საძ­ლე­ბე­ლი ბიბ­ლი­­თე­კის ხა­ტი და მსგავ­სი? ნუ­თუ შე­უძ­ლე­ბე­ლია დავ­გეგ­მოთ არ­სე­ბუ­ლი ბიბ­ლი­­თე­კე­ბის აწმ­ყო და მო­მა­ვა­ლი, წმინ­და ფან­ტას­ტი­კუ­რი მო­დე­ლე­ბის წარ­მოდ­გე­ნით? ვფიქ­რობ, რომ შე­საძ­ლე­ბე­ლია. მა­გა­ლი­თად მო­ვიყ­ვან ერთ სა­ვარ­ჯი­შოს, რო­მე­ლიც მო­ვი­გო­ნე იმ­ის ას­ახ­­ნე­ლად, თუ რო­გორ მუ­შა­ობს კო­დი: საქ­მე ეხ­­ბა წიგ­ნე­ბის კლა­სი­ფი­კა­ცი­ის ოთ­ხი თან­რი­გი­სა­გან შემ­­გარ ძა­ლი­ან მარ­ტივ კოდს. პირ­ვე­ლი თან­რი­გი აღ­ნიშ­ნავს დარ­ბაზს, მე­­რე – კე­დელს, მე­სა­მე – კედ­ლის თა­როს და მე­ოთხე კი – წიგ­ნის გა­ლა­გე­ბას თა­რო­ზე. ამ­ის გა­მო აღ­ნიშ­­ნა 3486 ნიშ­ნავს მე­სა­მე დარ­ბაზს, მე­ოთხე კე­დელს მარ­ცხ­ნი­დან, მერ­ვე თა­რო­სა და მე­ექ­­სე ად­გილს თა­რო­ზე. შემ­დეგ შევ­ნიშ­ნე, რომ ამ ელ­­მენ­ტა­რუ­ლი კო­დის გა­მო­ყე­ნე­ბი­თაც კი შე­იძ­ლე­ბა სა­ინ­ტე­რე­სო თა­მა­შე­ბის მო­გო­ნე­ბა. მა­გა­ლი­თად, შეგ­ვიძ­ლია დავ­წე­როთ 33335.33335.33335.33335. ამგ­ვა­რად გა­მოვ­სა­ხავთ ბიბ­ლი­­თე­კას, რო­მელ­შიც დარ­ბა­ზე­ბის უზ­არ­მა­ზა­რი რიცხ­ვია, ყო­ველ დარ­ბაზს მრა­ვალ­კუთხა ფორ­მა აქვს და მა­თი ერ­თობ­ლი­­ბა ფუტ­­რის თვა­ლის მსგავს სტრუქ­ტუ­რას ქმნის. დარ­ბა­ზე­ბი ძა­ლი­ან დი­დია და თუ იმ სივ­­ცე­ში სიმ­ძი­მის ძა­ლა არ იმ­ოქ­მე­დებს, თა­რო­­ბი ჭერ­ზეც გან­ლაგ­დე­ბა. სა­­ცა­რი რა­­დე­ნო­ბის (33000-ზე მე­ტი) კედ­ლე­ბი­სა­გან თი­თო­­­ლი ძა­ლი­ან ვრცე­ლი უნ­და იყ­ოს, რომ 33000-ზე მე­ტი თა­რო და­­ტი­ოს, ყო­ვე­ლი თა­რო კი – მე­ტად გრძე­ლი, რა­თა მას­ზე 33000-ზე მე­ტი წიგ­ნი მო­თავ­­დეს.

ეს ბიბ­ლი­­თე­კა სი­ნამ­­ვი­ლე­ში შე­საძ­ლე­ბე­ლია თუ მხო­ლოდ ფან­ტა­ზი­ის სფე­როს მი­­კუთ­­ნე­ბა? ყო­ველ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, სა­ში­ნაო ბიბ­ლი­­თე­კე­ბი­სათ­ვის ვარ­გი­სი კო­დე­ბიც იძ­ლე­ვა ამგ­ვა­რი ვა­რი­­ცი­­ბი­სა და მრა­ვალ­კუთხა ბიბ­ლი­­თე­კის წარ­მოდ­გე­ნის სა­შუ­­ლე­ბას. ეს შე­სა­ვა­ლი იმ­­ტომ წა­ვუმ­ძღ­ვა­რე ჩემს მოხ­სე­ნე­ბას, რომ მი­ღე­ბუ­ლი მიწ­ვე­ვით და­ვა­ლე­ბულ­მა ვი­ფიქ­რე, თუ რა შე­იძ­ლე­ბო­და მეთ­­ვა ბიბ­ლი­­თე­კის შე­სა­ხებ, გა­დავ­წყ­ვი­ტე და­მედ­გი­ნა ბიბ­ლი­­თე­კის გარ­­ვე­­ლი და გა­ურ­­ვე­ვე­ლი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა. მცი­რე ინს­პექ­ცი­ით და­ვი­­რე ჩემ­­ვის მი­საწ­­დო­მი ბიბ­ლი­­თე­კე­ბი, რომ­ლე­ბიც ღა­მის სა­­თებ­შიც ღიაა: აშ­ურ­ბა­ნი­პა­ლის ბიბ­ლი­­თე­კა ნი­ნე­ვი­­ში, პო­ლიკ­რა­ტე სა­მო­სე­ლის, პი­სის­­რა­ტე ათ­­ნე­ლის ბიბ­ლი­­თე­კე­ბი,მე­რე კი­დევ ალ­ექ­სან­­რი­ის ბიბ­ლი­­თე­კა, რო­მე­ლიც ჯერ კი­დევ ჩვენს წელ­თაღ­რიცხ­ვამ­დე III სა­­კუ­ნე­ში 400 000 ტომს ითვ­ლი­და, ხო­ლო I სა­­კუ­ნე­ში – 700 000, და ბო­ლოს პერ­გა­მო­სა და ავ­გუს­ტუ­სის ბიბ­ლი­­თე­კე­ბი (კონ­­ტან­ტი­ნე დი­დის დროს რომ­ში 28 ბიბ­ლი­­თე­კა იყო). გარ­და ამ­­სა საკ­მაო ახ­ლობ­ლო­ბა მა­კავ­ში­რებს ზო­გი­ერთ ბე­ნე­დექ­ტი­ნურ ბიბ­ლი­­თე­კას­თან. ასე რომ, და­ვიწყე იმ­ის კვლე­ვა, თუ რა ფუნ­­ცია უნ­და ჰქონ­დეს ბიბ­ლი­­თე­კას. ალ­ბათ, ას­ურ­ბა­ნი­პა­ლი­სა და პო­ლიკ­რა­ტეს დროს ეს ფუნ­­ცია შეგ­რო­ვე­ბა იყო, რა­თა უმ­ეთ­ვალ­ყუ­რე­ოდ არ და­­ტო­ვე­ბი­ნათ გრაგ­ნი­ლე­ბი. შემ­დეგ ამ­ას გან­ძე­­ლის და­უნ­ჯე­ბის ფუნ­­ცი­აც და­­მა­ტა, რად­გან გრაგ­ნი­ლე­ბი ძვი­რი იყო. კი­დევ უფ­რო მოგ­ვი­­ნე­ბით, ბე­ნე­დექ­ტი­ნელ­თა ხა­ნა­ში, ბიბ­ლი­­თე­კის ფუნ­­ცი­­ში ტექ­­ტე­ბის გა­და­წე­რაც შე­დი­­და: ბიბ­ლი­­თე­კა თით­­მის გარ­და­მა­ვალ ზო­ნად იქ­ცა – წიგ­ნი შე­მო­დი­­და, გა­და­­წე­რე­ბო­და და შემ­დეგ ორ­­გი­ნა­ლი ან ას­ლი ის­ევ გა­დი­­და ბიბ­ლი­­თე­კი­დან. ვფიქ­რობ, რომ უკ­ვე ავ­გუს­ტუ­სის ან კონ­­ტან­ტი­ნეს ეპ­­ქა­ში ბიბ­ლი­­თე­კის ფუნ­­ცია წიგ­ნის წა­კითხ­ვა იყო, რაც ეთ­ან­­მე­ბო­და იუნ­ეს­კოს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბას, რო­მე­ლიც, რო­გორც ამ­ას ჩემს მი­ერ დღეს მი­ღე­ბუ­ლი ტექ­­ტი ირწ­მუ­ნე­ბა, აც­ხა­დებს, რომ ბიბ­ლი­­თე­კის ერთ-ერ­თი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბაა ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­­ბას წიგ­ნის წა­კითხ­ვის სა­შუ­­ლე­ბა შე­უქ­­ნას. დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში შე­იქ­­ნა ის­­თი ბიბ­ლი­­თე­კე­ბიც, რო­მელ­თა მი­ზა­ნი იყო არა წიგ­ნის წა­კითხ­ვა, არ­­მედ მი­სი და­მალ­ვა. ბუ­ნებ­რი­ვია, რომ ამგ­ვა­რი ბიბ­ლი­­თე­კე­ბი წიგ­ნის ხე­ლახ­ლა აღ­მო­ჩე­ნის წყა­როც იყო. ჩვენ სულ მუ­დამ გვან­­ვიფ­რებს XV სა­­კუ­ნის ჰუ­მა­ნის­­თა იღბ­ლი­­ნო­ბა და­კარ­გულ ხელ­ნა­წერ­თა აღ­მო­ჩე­ნის საქ­მე­ში. სად პო­­ლობ­­ნენ? რა თქმა უნ­და, ბიბ­ლი­­თე­კა­ში, სა­დაც გა­და­წე­რის პრო­ცე­სი ნა­წი­ლობ­რივ ხელ­ნა­წერ­თა და­სა­ფა­რა­ვად მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და, მაგ­რამ ამ­ას­თან ერ­თად ხელ­ნა­წერ­თა აღ­მო­ჩე­ნის სა­ფუძ­ველ­საც ქმნი­და.

რად­გა­ნაც ჩვენ ბიბ­ლი­­თე­კის მი­ზან­თა სიმ­რავ­ლის წი­ნა­შე აღ­მოვ­­­დით, თავს უფ­ლე­ბას მივ­ცემ, გა­მო­ვი­მუ­შაო უვ­არ­გი­სი ბიბ­ლი­­თე­კის 21 პუნ­­ტი­სა­გან შემ­­გა­რი ნე­გა­ტი­­რი მო­დე­ლი. ბუ­ნებ­რი­ვია, რომ ეს მო­დე­ლი გა­მო­გო­ნი­ლი იქ­ნე­ბა მრა­ვალ­კუთხა ბიბ­ლი­­თე­კის მსგავ­სად, მაგ­რამ ის­­ვე, რო­გორც ყვე­ლა გა­მო­გო­ნი­ლი მო­დე­ლი და კა­რი­კა­ტუ­რა, რო­მე­ლიც იბ­­დე­ბა გვე­ლის­კუ­დი­­ნი ად­­მი­­ნის სხე­ულ­ზე ცხე­ნის თა­ვის და­მა­ტე­ბით, ვფიქ­რობ, რომ ყო­ველ ჩვენ­განს შე­ეძ­ლე­ბა აღ­მო­­ჩი­ნოს ამ ნე­გა­ტი­ურ მო­დელ­ში სა­კუ­თა­რი გა­მოც­დი­ლე­ბა, ჩვე­ნი და სხვა ქვეყ­ნე­ბის შო­რე­ულ ბიბ­ლი­­თე­კებ­ში მი­ღე­ბუ­ლი. კარ­გი უვ­არ­გი­სი ბიბ­ლი­­თე­კა (ესე იგი ჩემს მი­ერ რე­­ლი­ზე­ბუ­ლი ნე­გა­ტი­­რი მო­დე­ლის კარ­გი მა­გა­ლი­თი), უპ­ირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, უნ­და იყ­ოს ერ­თი­­ნი გა­ნუწყ­ვე­ტე­ლი კოშ­მა­რი და ამ თვალ­საზ­რი­სით ბორ­ხე­სის აღ­წე­რა უკ­ვე მშვე­ნი­­რია.

1) კა­ტა­ლო­გე­ბი მაქ­სი­მა­ლუ­რად და­ყო­ფი­ლი უნ­და იყ­ოს. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რად­ღე­ბა უნ­და მი­ექ­ცეს წიგ­ნე­ბის კა­ტა­ლო­გის გან­ცალ­კე­ვე­ბას ჟურ­ნა­ლე­ბის კა­ტა­ლო­გი­სა­გან, ეს უკ­­ნას­­ნე­ლი კი საგ­ნობ­რი­ვი კა­ტა­ლო­გი­სა­გან უნ­და იყ­ოს გან­ცალ­კე­ვე­ბუ­ლი. ას­­ვე უსხ­ვა­დას­­ვა კა­ტა­ლოგ­ში უნ­და შე­ვი­დეს ახ­ალ­შე­ძე­ნი­ლი და ძვე­ლი წიგ­ნე­ბი. თუ ეს შე­საძ­ლე­ბე­ლია, სხვა­დას­­ვა კა­ტა­ლოგ­ში გან­­­ვა­ვე­ბუ­ლი ორ­თოგ­რა­ფია უნ­და იყ­ოს: მა­გა­ლი­თად, ძვე­ლად შე­ძე­ნი­ლი წიგ­ნე­ბის კა­ტა­ლოგ­ში “ჰი­­მო­რი” უნ­და ეწ­­როს, ახ­­ლი წიგ­ნე­ბის კა­ტა­ლოგ­ში კი – “იუმ­­რი”; ერთ­გან უნ­და ეწ­­როს “ჰერ­ცე­ნი”, რო­გორც ამ­ას გვა­რის გერ­მა­ნუ­ლი წარ­მო­შო­ბა კარ­ნა­ხობს, მე­­რე­გან კი – “გერ­ცე­ნი”, რუ­სუ­ლი ფო­ნე­ტი­კუ­რი ტრან­­­რიფ­ცი­ის მი­ხედ­ვით.

2) საგ­ნობ­რივ და­ყო­ფას ბიბ­ლი­­თე­კა­რი უნ­და წყვეტ­დეს.

3) აღ­ნიშ­­ნე­ბი ძნე­ლი უნ­და იყ­ოს და რაც შე­იძ­ლე­ბა მე­ტი, ისე რომ, ვინც კი ავ­სებს ბა­რათს, არ­­სო­დეს ეყ­ოს ად­გი­ლი უკ­­ნას­­ნე­ლი აღ­ნიშ­­ნის შე­სა­ტა­ნად. ამგ­ვა­რად, ბიბ­ლი­­თე­კის მუ­შა­კი აუც­­ლებ­ლად და­უბ­რუ­ნებს ბა­რათს ხე­ლახ­ლა შე­სავ­სე­ბად.

4) წიგ­ნის მოთხოვ­ნა­სა და მის მი­ღე­ბას შო­რის დრო ძა­ლი­ან ხან­­­­ლი­ვი უნ­და იყ­ოს.

5) თი­თო­­ულ ჯერ­ზე არ უნ­და იქ­ნეს გა­ცე­მუ­ლი ერთ­ზე მე­ტი წიგ­ნი.

6) აკრ­ძა­ლუ­ლი უნ­და იყ­ოს ბიბ­ლი­­თე­კის მუ­შა­კის მი­ერ ბა­რა­თის სა­ფუძ­ველ­ზე გა­ცე­მუ­ლი წიგ­ნე­ბის გა­ტა­ნა სა­კონ­სულ­ტა­ციო დარ­ბაზ­ში. მკითხ­ვე­ლის ცხოვ­რე­ბა­ში მკვეთ­რად უნ­და იყ­ოს გა­მიჯ­ნუ­ლი წიგ­ნის კითხ­ვა და კონ­სულ­ტა­ცი­­ბი, რად­გან მრა­ვა­ლი წიგ­ნის ერთ­­რო­­ლი კითხ­ვა თვა­ლე­ბის და­­ლა­მე­ბას იწ­ვევს.

7) შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად უნ­და გა­უქ­­დეს ქსე­რო­ას­ლე­ბის აპ­­რა­ტე­ბი. მა­ში­ნაც თუ ერ­თი მა­ინც არ­სე­ბობს,იგი ძნე­ლად­მი­სად­გო­მი უნ­და გახ­დეს,სა­ფა­სუ­რი კი ჩვე­­ლებ­რივ­ზე მა­ღა­ლი, ას­ლე­ბის და­საშ­ვე­ბი რა­­დე­ნო­ბა კი – ორ-სამ გვერ­დამ­დე დაყ­ვა­ნი­ლი.

8) ბიბ­ლი­­თე­კა­რი მკითხ­ველს უნ­და მი­იჩ­ნევ­დეს მტრად, დრო­ის მფლან­­ვე­ლად (ასე რომ არ იყ­ოს ბიბ­ლი­­თე­კა­ში კი არ დაჯ­დე­ბო­და, არ­­მედ იმ­­შა­ვებ­და), პო­ტენ­ცი­ურ ქურ­დად.

9) ბიბ­ლი­­თე­კის მთე­ლი პერ­სო­ნა­ლი ფი­ზი­კუ­რი ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბე­ბით უნ­და იყ­ოს გა­მორ­ჩე­­ლი. აქ მე­ტად ფა­ქიზ გა­რე­მო­­ბას ვე­ხე­ბი, მაგ­რამ არ­­ვი­თა­რი ირ­­ნია არ მა­მოძ­რა­ვებს. სა­ზო­გა­დო­­ბის მო­ვა­ლე­­ბაა ყვე­ლა მო­ქა­ლა­ქეს მის­ცეს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­თა მაქ­სი­მა­ლუ­რი გა­მო­ყე­ნე­ბის სა­შუ­­ლე­ბა. მა­თაც, ვი­სი უნ­­რე­ბი ას­­კის, ან ფი­ზი­კუ­რი ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბე­ბის გა­მო შეზ­ღუ­დუ­ლია. ამ­­ვე დროს სა­ზო­გა­დო­­ბა უშ­ვებს, რომ, მა­გა­ლი­თად, მე­ხან­­რე­თა შემ­თხ­ვე­ვა­ში კან­დი­და­ტე­ბი გარ­­ვე­­ლი კრი­ტე­რი­­მე­ბის თა­ნახ­მად იქ­ნან შერ­ჩე­­ლი. ამ­­რი­კის უნ­­ვერ­სი­ტე­ტებ­ში არ­სე­ბობს ბიბ­ლი­­თე­კე­ბი, სა­დაც უდ­­დე­სი ყუ­რად­ღე­ბა სწო­რედ ინ­ვა­ლიდ მომ­­მა­რებ­ლებს ექ­ცე­ვა: დახ­რი­ლი სიბ­­ტყე­­ბი, სპე­ცი­­ლი­ზი­რე­ბუ­ლი სა­პირ­ფა­რე­შო­­ბი იმგ­ვა­რა­დაა მოწყო­ბი­ლი, რომ და­ნარ­ჩენ­თა ცხოვ­რე­ბას ლა­მის აუტ­­ნელს ხდის, რად­გან ჯან­­­თელ ად­­მი­ანს დახ­რილ სიბ­­ტყე­ებ­ზე ფე­ხი უს­რი­­ლებს.

ბიბ­ლი­­თე­კა­ში ზო­გი­ერ­თი საქ­მე გან­სა­კუთ­რე­ბულ ფი­ზი­კურ გამ­­ლე­­ბას მო­ითხოვს: კი­ბე­ებ­ზე ძრო­მი­­ლი, სიმ­ძი­მე­­ბის თრე­ვა და ასე შემ­დეგ. ამ­­ვე დროს არ­სე­ბობს სხვა საქ­მე­­ბიც, რო­მელ­თა შეს­რუ­ლე­ბა ყვე­ლა მო­ქა­ლა­ქეს შე­უძ­ლია მი­­ხე­და­ვად ას­­კის ან ფი­ზი­კუ­რი ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბე­ბის გა­მო არ­სე­ბუ­ლი შეზ­ღუდ­ვე­ბი­სა. ამ­­ტო­მაც გან­ვი­ხი­ლავ ბიბ­ლი­­თე­კის პერ­სო­ნალს რო­გორც უფ­რო ახ­ლოს მდგომს მე­ხან­­რე­ებ­თან, ვიდ­რე ბან­კის მო­სამ­სა­ხუ­რე­ებ­თან. რო­გორც შემ­დეგ­ში აღ­მოჩ­­დე­ბა, ეს მე­ტად მნიშ­­ნე­ლო­ვა­ნია.

10) სა­კონ­სულ­ტა­ციო დარ­ბაზ­თან მის­­ლა შე­უძ­ლე­ბე­ლი უნ­და იყ­ოს.

11) წიგ­ნე­ბის სახ­­ში გა­ტა­ნე­ბა უნ­და აიკრ­ძა­ლოს.

12) შე­უძ­ლე­ბე­ლი უნ­და იყ­ოს წიგ­ნე­ბის მი­ღე­ბა სა­ბიბ­ლი­­თე­კა­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბით. ყო­ველ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, თვე­­ბი უნ­და დას­ჭირ­დეს იმ­ის გა­გე­ბას, თუ რა შე­იძ­ლე­ბა ვი­პო­ვოთ სხვა ბიბ­ლი­­თე­კებ­ში.

13) ყო­ვე­ლი­ვე ზე­მოთ­­მუ­ლის გა­მო წიგ­ნის ქურ­დო­ბა მი­ნი­მუ­მამ­დე უნ­და იყ­ოს დაყ­ვა­ნი­ლი.

14) ბიბ­ლი­­თე­კის მუ­შა­­ბის სა­­თე­ბი პროფ­კავ­ში­რებ­თან შე­თან­­მე­ბით სა­ერ­თო სა­მუ­შაო სა­­თებს უნ­და და­ემ­თხ­ვეს. ბიბ­ლი­­თე­კა აუც­­ლებ­ლად უნ­და იკ­­ტე­ბო­დეს შა­ბათს, კვი­რას, სა­ღა­მოს და სა­დი­ლის დროს. ბიბ­ლი­­თე­კის უდ­­დე­სი მტე­რი მო­მუ­შა­ვე სტუ­დენ­ტია, სა­­კე­თე­სო მე­გო­ბა­რი კი ის პი­როვ­ნე­ბა, ვი­საც სა­კუ­თა­რი ბიბ­ლი­­თე­კა აქვს, რო­მელ­საც სი­ცოცხ­ლე­ში სხვა­გან სი­­რუ­ლი არ სჭირ­დე­ბა, სიკ­­დი­ლის შემ­დეგ კი სა­ზო­გა­დო­­ბას უან­დერ­ძებს თა­ვის წიგ­ნებს.

15) ბიბ­ლი­­თე­კის ფარ­­ლებ­ში შე­უძ­ლე­ბე­ლი უნ­და იყ­ოს რა­­მეს ჭა­მა. მკითხ­ველ­მა აუც­­ლებ­ლად უნ­და ჩა­­ბა­როს ყვე­ლა აღ­­ბუ­ლი წიგ­ნი, რო­დე­საც ბიბ­ლი­­თე­კას ტო­ვებს, ისე რომ წიგ­ნე­ბის ხე­ლახ­ლა გა­მო­წე­რა დას­ჭირ­დეს, რო­ცა ფინ­ჯა­ნი ყა­ვის და­სა­ლე­ვად ხუ­თი­­დე წუ­თით გა­სუ­ლი დაბ­რუნ­დე­ბა.

16) მკითხ­ველ­მა მე­­რე დღეს ვერ უნ­და იპ­­ვოს აღ­­ბუ­ლი წიგ­ნი.

17) მკითხ­ველ­მა ვერ უნ­და გა­­გოს, ვინ აიღო წიგ­ნი, რო­მე­ლიც აკ­ლია.

18) შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად, არ­­ვი­თა­რი სა­პირ­ფა­რე­შო.

19) იდ­­­ლურ შემ­თხ­ვე­ვა­ში მომ­­მა­რე­ბე­ლი ვერ უნ­და შე­ვი­დეს ბიბ­ლი­­თე­კა­ში, მაგ­რამ თუ შე­ვი­და, ვე­რა­ნა­­რად ვერ უნ­და მი­აღ­წი­ოს თა­რო­­ბამ­დე.

არ­სე­ბობს კი ამგ­ვა­რი ბიბ­ლი­­თე­კე­ბი? ამ კითხ­ვა­ზე პა­სუხს თქვენ მო­გან­დობთ. მე კი იმ­ის მა­გი­ერ, რომ სრულ­ყო­ფი­ლი ბიბ­ლი­­თე­კის უტ­­პია და­გი­ხა­ტოთ, რომ­ლის შე­სა­ხებ არც კი ვი­ცი რო­გორ და რამ­დე­ნად გან­სა­ხორ­ცი­­ლე­ბე­ლია იგი, ორი რე­­ლუ­რი ბიბ­ლი­­თე­კის მა­გა­ლითს მო­გიყ­ვე­ბით, ბიბ­ლი­­თე­კე­ბი­სა, რომ­ლე­ბიც მიყ­ვარს, და სა­დაც შეს­­ლას ვცდი­ლობ, რო­ცა შე­სა­ბა­მის ქა­ლაქს ვეს­ტუმ­რე­ბი ხოლ­მე. ამ­ით სუ­ლაც არ მსურს ვთქვა, რომ ქვეყ­ნად მათ­ზე უკ­­თე­სი არა მო­­პო­ვე­ბა რა. ეს ბიბ­ლი­­თე­კე­ბია იელ­ის უნ­­ვერ­სი­ტე­ტის სტერ­ლინგ ლა­იბ­რა­რი და ტო­რონ­ტოს უნ­­ვერ­სი­ტე­ტის ახ­­ლი ბიბ­ლი­­თე­კა.

© “არილი”

Facebook Comments Box