5-2019

გარეკანი: მამუკა ტყეშელაშვილი

სარჩევი

ესე

იოსიფ ბროდსკი | მარკუს ავრელიუსის პატივსაცემად
თარგმნა მალხაზ ხარბედიამ

პოეზია

ქეთევან ნათელაძე
გიორგი ლომსაძე

პროზა

დიმიტრი წიკლაური | ხომლის ჩიტები
ეკა ქევანიშვილი | ოცეს ძონძები

თარგმანი

სილვია პლათი | მერი ვენტურა და მეცხრე სამეფო
ინგლისურიდან თარგმნა თამარ ლომიძემ

ხოსე ფ. ა. ოლივიერი | წყლულის თავდები
გერმანულიდან თარგმნა და წინასიტყვაობა დაურთო
ბელა ჩეკურიშვილმა