ახალი წიგნები

ახალი წიგნები – 2004

ჯორჯ ჰარისონი, I Me Mine

I Me Mine

By George Harrison

400 pp, Weidenfeld

ამწიგნშიმხოლოდ 60 გვერდიაავტობიოგრაფიული, დანარჩენი 340 გვერდისიმღერებისტექსტებსადაფოტოებსეთმობა; ავტობიოგრაფიულისექციისნაწილითავადჰარისონსეკუთვნის, ნაწილიკიდერეკტეილორს, რომელიცდეილიექსპრესისთვისწერდასვეტებს, მერეკიბითლზისპრესმდივანიგახდა. ჰარისონისავტობიოგრაფიაპირველადლონდონისწიგნისმაღაზიებში 1980 წელსგამოჩნდა, ესიშვიათიფაქსიმილურიგამოცემაიყოდასაკმაოდძვირიცღირდა – 250 გირვანქასტერლინგი. ახალგამოცემაშიორიგინალსარაფერიდამატებიაჰარისონისქვრივისოლივიასშესავალისადარამდენიმებოლოდროინდელიფოტოსგარდა.

გამომცემლებსიმედიაქვთ, რომწიგნიბესტსელერადიქცევადაალბათარცცდებიან, ნებისმიერიფანიმასგატაცებითჩაუჯდება. ლეგენდადქცეულიბითლზისფანებიკიმთელმსოფლიოშიმრავლადარიან.

ჰარისონსუთქმელკაცადიცნობდნენ, მაგრამ, როგორცდერეკტეილორიამბობს, იგისულაცარიყოფილაჩუმიდაუსიტყვო; პირიქით, ბევრილაპარაკიუყვარდა, თავისთავზეცგაუთავებლადლაპარაკობდა

ჯორჯჰარისონისავტობიოგრაფიაბავშვობისხანიდანიწყება. მისიოჯახი, არაერთილივერპულელიოჯახისმსგავსად, ღარიბულადცხოვრობდა. “ციოდა, ძალიანციოდა, მარტოერთადგილზეგვენთოცეცხლი.” ამასმოსდევსსკოლისპერიოდი, პატარაჯორჯსსკოლასძულდა: “ნამდვილისაზიზღრობაიყო, ბნელეთი…” მანსკოლამიატოვა, არცარაფერიუსწავლია, მოსწავლისნიჭიერებამასწავლებლებისთვისაცშეუმჩნეველიდარჩა.ერთმშვენიერდღესსკოლისავტობუსშიმაკარტნისშეეჩეხა, მაშინუკვე 17 წლისიყოდაიმდღიდანჰარისონისცხოვრებაშიყველაფერიშეიცვალა.

სხვათაშორის, “ბითლზისპერიოდიწიგნშითითქმისმთლიანადგამოტოვებულია. ჯგუფისისტორია 1969 წლისამბებითწყდება: კვდებაბრაიანეპშტეინი, ჯგუფიიშლება, ჯორჯითავისპირველცოლთანერთადოქსფორდშირშიცხოვრობს, “ლამაზ, გოთურისტილისსახლში“. ჰარისონი, როგორცჩანს,შეგნებულადარამბობსარაფერსბითლზისტრიუმფზე. “ბითლზშიყოფნისასისეთივეუსიამოვნოგრძნობამქონდა, როგორცმაშინ, სკოლაშირომდავდიოდი. კოლექტიურადბევრიისეთირაღაცაუნდაგაგვეკეთებინა, რაცპიროვნულადჩემთვისმიუღებელიიყო, – წერსიგიდაიქვედასძენს: “შენისივრცეესისეთიმნიშვნელოვანირამაა.” როგორცამბიოგრაფიულითხზულებიდანირკვევა, ჯორჯჰარისონიგაორებულიპიროვნებაიყო: ზოგჯერშეეძლოკლოუნივითაცკიმოქცეულიყოდა, მაგალითად, შემხვედრისთვისხელისჩამორთმევისმაგიერფეხიგაეშვირა, ზოგჯერკიდიდისევდამოეძალებოდახოლმე, ამსევდასჯორჯჰარისონიხანმედიტაციით, ხანიოგათიახშობდახანკიდევკალამსიღებდახელშიდათავისიფიქრებიქაღალდზეგადმოჰქონდა

ჰანიფკურეიში, “სხეული

The Body

By Hanif Kureishi

Faber, pp 266

კინომოყვარულებსკარგადახსოვთპატრისშეროსფილმის, “ინტიმისგამარჯვებაბერლინისკინოფესტივალზე, ესფილმიფრანგმარეჟისორმაჰანიფკურეიშისნაწარმოებებისმიხედვითგადაიღო

მცირეფორმისდიდოსტატისჰანიფკურეიშისმოთხრობათაახალიკრებულიმკითხველსნამდვილადგაახარებს. “სხეული“, ასეჰქვიაკრებულისსაკვანძომოთხრობას, რომლისსახელიცკრებულისსათაურადააგამოტანილი. “სხეულისმთავარიგმირიადამი, მოხუციმწერალია, რომელმაციცის, რომდიდიხნისსიცოცხლეაღარუწერია. იგიმემუარებისავტორიცაა, “უკვეგვიანია“, ასეჰქვიაამწიგნს. ადამილონდონისქუჩებშიდახეტიალობსდასულსიკვდილზეფიქრობს. სწორედამხეტიალისდროსგაიგებს, რომლონდონისერთერთკლინიკაშიტვინისტრანსპლანტაციისოპერაციაიგეგმება, ადამიმზადაამისიტვინიახალგაზრდა, ჯანღონითსავსესხეულშიგადანერგონ

დააი, ხანდაზმულიმწერლისტვინიუკვეახალგაზრდა, წარმოსადეგიმამაკაცისსხეულშიბინადრობს. ადამიმოგზაურობს, ქალებიმასზეჭკუასკარგავენ,დადისკლუბებში, ნარკოტიკებსაცკიეძალება, საბოლოოდსაბერძნეთში, ერთერთკუნძულზედასახლდება. ცხოვრობსბოჰემურადდათითქოსარაფერიარუნდაანაღვლებდეს, მაგრამუეცრადიგრძნობს, რომტყვეა, საკუთარისხეულისტყვედაძალიანუნდაარამარტომოხუცცოლთანდაბრუნება, არამედთავისბებერსხეულშიგადასახლებაც

წიგნიკურეიშისთვისჩვეულილაკონურიენითადასიზუტითარისდაწერილიდაფსიქოლოგიურითვალსაზრისითუკიდურესადსაინტერესოა. ამკრებულშიკურეიშისცნობილარქეტიპებსადათემებსაცშეხვდებით: გაუცხოება, სიყვარულისდეფიციტი, უემოციოურთიერთობებიდასხვა.

ლიტერატურისკრიტიკოსებიხშირადსვამენხოლმეშეკითხვას, რაშიმდგომარეობსკურეიშისმწერლურიხიბლი, მისისამწერლობოენა, მისილექსიკახომძალიანღარიბია? მიუხედავადამისა, მწერალიმკითხველზეწარუშლელშთაბეჭდილებასტოვებს, რადგანმისმოთხრობებშითანამედროვეცხოვრებისჭეშმარიტებაუტყუარადაისახება.

მარგარეტ დრებლი, “შვიდიდა

The Seven Sisters

By Margaret Drabble

307 pp, New York: Harcopurt


მარგარეტდრებლისნაწარმოებებისძირითადითემამისითაობისპრობლემებია, იმთაობისწარმომადგენლებისა, რომელთაბავშვობაცომისპერიოდსდაემთხვა (დრებლი 1939 წელსდაიბადაინგლისში). ბრიტანელიმწერლისადრეულირომანები – “წელიწადიალყაში” (The Garrick Year) დაცხოვრებისგზა” (The Millstone)ნიჭიერიახალგაზრდამწერლების, მსახიობებისადაინტელექტუალებისცხოვრებაზემოგვითხრობს, მათტკივილსადაგანცდებზემუდმივადცვალებადლონდონურცხოვრებაში.ზოგიერთპერსონაჟშიმკითხველითავადმწერალსაცკიამოიცნობს. დროგადისდადრებლისგმირებსაცასაკიემატებათ. შუაპერიოდისრომანებში, როგორიცააყინულისხანა” (The Ice Age) დადედამიწისშუაგული” (The Middle Ground) მკითხველისაშუალოასაკისადამიანებსეცნობა, ისინისაგონებელშიარიანჩავარდნილნი, მათიპირადიპრობლემებიუკვესახელმწიფოებრივკონტექსტშიაგანხილული. დრებლისგმირებიგარკვეულწილადსიმბოლურიხასიათებიარიან, მათიპრობლემებიქვეყანაშიარსებულპრობლემებზემიგვანიშნებს. რომანებშიასახულიაბრიტანეთისმდგომარეობა XX საუკუნის IIნახევარში.

ახლადრებლიუკვე 60 წელსარისგადაცილებულიდამისიახალირომანისპროტაგონისტიცასაკოვანიქალბატონია. ესარისკანდიდაუილტონი, რომელმაცთავისიახალგაზრდობასოფლისიდილიურგარემოშიგაატარა. ისმორჩილადასრულებდათავისროლსერთგულიცოლისადათავგადაკლულიდედისმოვალეობას; დავერასოდესიფიქრებდა, რომმისიოჯახურიიდილიადაირღვეოდა, მაგრამქმარმა, სოფელშიპატივცემულმაპიროვნებამ,სკოლისდირექტორმა, მოულოდნელადმიატოვაცოლიკანდიდამიგრძნო, რომმარტომეუღლესთანკიარა, სამივექალიშვილთანაცგაუცხოებულიადაახალიცხოვრებისგანმარტოებულიცხოვრებისდაწყებაგადაწყვიტა. ყველაგაოცდა, როცამანსოფელიმიატოვადალონდონისერთძველგარეუბანშიდამკვიდრდა.

ბევრიჩვენგანისმსგავსად, კანდიდამცხოვრებისდიდინაწილიისეგანვლო, რომარაფერიგაუაზრებია. მანმხოლოდგანმარტოებისჟამსდაიწყოსამყაროსშეცნობა, მიხვდა, რომდიდადარასოდესყვარებიათავისისიმპათიურიქმარიდათითქმისარაფერიჰქონიასაერთოთავისშვილებთან. იგინანობს, რომასეუმიზნოდცხოვრობდა. მასცოდვაარჩაუდენია, რადგანამცოდვისჩადენისშანსიარასოდესჰქონია, დამაინცისეადამძიმებული, თითქოსდიდიდანაშაულიჩაედინოს

კანდიდაიმედსმაინცარჰკარგავს: “მევფიქრობ, რომიმედისადღაცჩემსგვერდითაა“, დადადისკანდიდამაღაზიებში, საგანმანათლებლოკლუბში, სადაცსაჯაროდკითხულობენკლასიკოსთანაწარმოებებს; ვერგილიუსისენეიდათიაღფრთოვანებულიკანდიდაენეასისნაკვალევზეწასვლასგადაწყვეტს. ისენეასივითეძებსთავისბედს

თანამედროვეპილიგრიმებიკანდიდადამისი.. თანამოაზრეებიტუნისსმიემგზავრებიანასეიწყებაშვიდიდისთავგადასავალი. კანდიდასულუფროდაუფრომიმზიდველიხდება, სადღაცგაქრამისიირონიულიგანწყობა, დამარცხებისმწარეგანცდასიცოცხლისადმილტოლვასუთმობსადგილს. მაგრამმწერალმათავისგმირსცოტაგანსხვავებულიმიზანიდაუსახა. მიზანიკანდიდასგამოფხიზლებაანგათავისუფლებაარაა, კანდიდავერგაექცევათავისცხოვრებასადამოვალეობებსმეგობრებისადაოჯახისწინაშე, უბრალოდ, საკუთარნაჭუჭშიჩაკეტილიცხოვრებაშეუძლებელიადაკანდიდამრეალობასთვალიუნდაგაუსწოროს

ჯოისკეროლოუტსი, “იქწაგიყვან

I’ll Take You There

By Joice Carol Oates

290 pp, New York: Ecco/HarperCollins Publishers

შემოქმედებითინაყოფიერებისმიხედვითთუვიმსჯელებთ, ჯოისკეროლოუტსსთითქმისვერავინშეედრება. 1964 წლიდანმოყოლებულიმან 85 წიგნიდაწერა, ფაქტობრივად,ყველაჟანრშისცადაბედიდაკრიტიკისძლიერიქარცეცხლიცგამოიარა.

იქწაგიყვანოუტსის 38-რომანია. აქგაგრძელებასპოულობსქალისაკვიატებულიიდეისადათვითუარყოფისთემა, რაცსაინტერესოდაისახამისწინარომანშიქერა” (Blonde).

ნაწარმოებისსათაური,რაღათქმაუნდა, 70-იანიწლებისმშვენიერისიმღერისასოციაციებსიწვევს. მწერალიგვიამბობსექსცენტრული, დეპრესიულისტუდენტიგოგონასანელიასამბავს. ანელიამთავარიგმირისმეტსახელია, მისინამდვილისახელიარავინიცის.

რომანიპირველპირშიადაწერილი, უსახელოანელიაგულახდილიამკითხველისწინაშე. მასაღარსურსქალადყოფნა, აღარსურსსიცოცხლე, იმიტომრომვერპოულობსსაკუთარმესდაიტანჯება. “ისადამიანი, რომელიცმევიყავირამდენიმეწლისწინათ, ახლაუცხოგახდაჩემთვის” – ამბობსსასოწარკვეთილიპერსონაჟი, რომელსაცკრიტიკოსებმამის X”უწოდეს, მისსინდრომსკიმის X-ისფაქტორი“.

იქწაგიყვანმხატვრულიპროზააონტოლოგიურისარჩულით. “რატომარის, რომარსებობსრაღაცდაამდროსარაფერიარარსებობს?” – პარმენიდესციტირებასახდენსმთავარიგმირიდაისწრაფვის, რომარაფერირაღაცითშეცვალოსხანქალთაკლუბისწევრებსმიეკედლება, ხანშეიყვარებსმაგრამარაფრისრაღაცითშეცვლამისცხოვრებაშიმაინცარაფერსცვლის.

დამთავარგმირსუკვეეჭვიეპარება, იქნებმასარცკიაქვსამქვეყანაზეცხოვრებისუფლება: დედაარცკიახსოვს, ძმებსმისიგაჩენაარუნდოდათ, მამასარასოდესმიუმართავსსახელით, დანამდვილისახელითარცსხვებიმოიხსენიებენ

ანელიასვერცფილოსოფიაიხსნისრეალობისგან, “მეარავინმყავს, არცმშობლები, არცდაძმა, არცღმერთი. არმაქვსსახლი, გონებისგარდა, ჩემისახლიჩემიფიქრებია,” –ეუბნებამასშეყვარებულიდაგოგონაფიქრობს, რომრაღაცასმიაგნო, მაგრამრომანშიგანვითარებულისიყვარულისისტორიაორივესდაუმტკიცებს, რომესფიქრისიგიჟესჰგავს; რეალობასხვაგვარია

მკითხველიკარგადვერცკიიგებს, ვინარისესუსახელოარსებადა, ამავედროს, მთელითავისიარსითეფლობამისცხოვრებასადაგანცდებში. ესმწერლისუდიდესიმიღწევაა.

გარი`კონორი, “ალეკგინესიუცნობი

Alec Guinness

The Unknown

A life

By Garry O’Connor

449 pp, Sidgwick and Jackson

გინესიანონიმურობისპოეტიიყო. ისტერასაზეიჯდახოლმეორსამმეგობართანერთად, სვამდადაუსმენდასიჩუმეს. ესიყომისისამოთხე…” (პიტერუსტინოვი).

ერთხელგინესსსაგრიმიოროშივესტუმრე, შეილოკსთამაშობდავენეციელვაჭარში“, სცენაზეგასვლისწინგრიმსიკეთებდამისიგრიმიმხოლოდრამდენიმეშტრიხისგანშედგებოდა, დაპრინციპშიმეტიარცსჭირდებოდა, ისხომგარდასახვისდიდოსტატიიყო,” ასეიგონებსმსოფლიოშიცნობილ, უკველეგენდადქცეულბრიტანელმსახიობსგარი`კონორი, ავტორითეატრისმოღვაწეთასაუკეთესობიოგრაფიებისა. `კონორისთხზულებაალეკგინესიუცნობიგანსაკუთრებითსაინტერესოამკითხველისათვის, რადგანაცავტორიპირადადიცნობდამსახიობსდაბევრისაინტერესომოგონებააკავშირებდამასთან. ამმოგონებებისსაფუძველზედამწერლისნიჭისწყალობითკიდევერთიმშვენიერიბიოგრაფიულირომანიშეიქმნა.

მწერალირომანისსათაურშივემიგვანიშნებსიმაზე, რომალეკგინესიიდუმალებითმოცულიპიროვნებაიყო, დამაინცცდილობსმისიპიროვნებისსაიდუმლოებისამოხსნას.

ყველა, ვისაცდიდიმსახიობიფილმშიანსცენაზეუნახავს, მოხიბლულამისიგარდასახვისუნარით, უჩვეულოსიღრმითადაშინაგანიძალით. ავტორიერთსცენასიხსენებსალანბენეტისძველისოფლიდან” (The Old Country): “გინესიერთიწუთითმარტორჩებასცენაზე, ხსნისკარადას, იქიდანთოფსიღებს, დახედავს, ისევკარადაშიინახავსდატოვებსსცენას. გამაოგნებელიამაყურებლისრეაქცია. დარბაზიდაძაბულია,სუნთქვაცკიაღარისმის. ისმისმხოლოდგულისცემა. დაროცაგინესითოფსშეინახავს,ყველაშვებითამოისუნთქავს…”

ერთხელერთადვისადილეთ, საუბრობდასაოცრადგაწონასწორებულად, თავისცხოვრებაზე. დიდისიყვარულითიხსენებდალორენსოლივიეს,გარდაცვლილდედასგამორჩეულადუყვარდაპოეზიადამხატვრობა. ისეკარგადდალაღადყვებოდამსახიობებზე, მოსმენადნამდვილადღირდა. დიდპატივსსცემდაჩარლზლოუტონს.ჭორაობაცუყვარდა, ისე, მსუბუქად…”

რომანიგანსაკუთრებულიგულწრფელობითარისდაწერილიდასაკმაოდსცილდებათეატრალურიბიოგრაფიებისჩარჩოებს. როგორცკრიტიკოსებიამბობენ, ესწიგნი`კონორისბიოგრაფიულთხზულებებსშორისსაუკეთესოდშეიძლებაჩაითვალოს.

ჯონშუედი, “მერერა (მაილსდევისისცხოვრება)”

So What

The Life of Miles Davis

By John Szwed

Simon and Schuster, 488 pp.

 

რომანტიკულიმაილსი” – ასემოიხსენიებდნენლეგენდადქცეულჯაზმენს, მაილსდევისსმისიფანები. ჯაზისადაკლასიკურიმუსიკისმოტრფიალენიერთხმადაღიარებენდევისის Kind of Blue-ღირსებებს, ალბომისა,რომელიცაგერუკვე 40 წელიაშოუბიზნესისუშრეტწყაროსწარმოადგენს.

ახალირომანი, როგორცმისიავტორიამბობს, მოგვითხრობსიმადამიანისცხოვრებაზე, ვინცგაიგოჯაზისჭირვეულობა“.

მაილსდევისისპორტრეტისდახატვასთანერთადწიგნშიდიდძალისაინტერესოინფორმაციაადაგროვილიმუსიკალურიბიზნესისშესახებ. მწერალიიმადამიანებისახირებებსადაამბიციებზეცმოგვითხრობს, რომლებიცმასთანერთადუკრავდნენიქნებაესჩარლიპარკერი, ჯონკოლტრეინი, ჯოზავინულითუმარკუსმილერი.

მთელიესინფორმაციაისეგონივრულადარისგაბნეულინაწარმოებში, რომმკითხველსერთიწამითაცარეძლევამოდუნებისსაშუალება. ახალირომანიესარისჯაზისკომპლექსურიდინამიკისსრულისურათი.

აღსანიშნავიაისიც, რომმწერალიპირველრიგშიგვერდსუვლისკლასიკურმუსიკალურსამყაროშიგაბატონებულმცდარმოსაზრებებს. აი, ერთიმაგალითი: “მიუხედავადიმისა, რომდევისსნოვატორადმიიჩნევენდააფასებენმისღვაწლს, მასმაინცაფროამერიკულიჯაზისფიგურებთანერთადმოიხსენიებნხოლმედაარაფერსამბობენმისსიახლოვეზესერიოზულ“, ანუკლასიკურჯაზთან. არადა, ბეციუნდაიყო, ესრომარდაინახო,” – წერსჯონშუედი,რომელიცასევეარიზიარებსჯაზურიმუსიკისრასობრივჭრილშიგანხილვისტენდენციას.

კიდევერთიმცდარიმოსაზრებაკომერციასშეეხება, – ვკითხულობთთხზულებაში, –ბევრისთვისჯაზშიცდაკლასიკურმუსიკაშიცსაზღვარიხელოვნებასადაკომერციულობასშორისიგივეა, რაცსაზღვარიკარგსადაცუდსშორის, მაგრამკომერციულიფაქტორისარსებობაარარსებობა (დევისისშემთხვევაშიისყოველთვისარსებობდა), მუსიკალურხარისხსარგანსაზღვრავს. ამისდასტურიდევისისყველაზეცნობილიალბომი Kind of Blue- (1959) – რადიკალურიინოვაციაჯაზურჰარმონიაშიდა, ამავდროულად, ბესტსელერიჯაზისალბომებსშორის.”

დევისიმუსიკითსულდგმულობდა, ამიტომაცუყვარდათიგიფანებსგამორჩევით. ისინიგრძნობდნენამსიყვარულს, – წერსავტორიდაიმკითხვასაცსვამს, რომელიცარაერთხელდასმულაჯაზისმოყვარულთამიერ: რაშიმდგომარეობდამაილსდევისისფენომენი, მასხომპარკერისმსგავსადარცახალიჰარმონიულიენაგამოუგონია,დაარცდიუკელინგტონისრანგისკომპოზიტორიყოფილა? ამკითხვაზეპასუხიასეთია:მაილსდევისიუდიდესინიჭითიყოდაჯილდოებული, ახალიხედვითადაშინაგანსამყაროშიწვდომისუნარით. მისისაყვირისხმა XX საუკუნისმუსიკაშიჯადოსნურჰანგადგადმოიღვარა.

მოამზადათამარსუხიშვილმა

© “წიგნები – 24 საათი

Facebook Comments Box