ესე,  კრიტიკა

ლაშა ბუღაძე – ფიქრები მტკვრის პირას


დამეთანხმეთ, ყველაფერირიგზეიქნებოდა, საქართველოშირომბევრიადამიანიკითხულობდესწიგნს

ყოველშემთხვევაში, ამდენსარავინიყვირებდაბუკინისტებისმტკვრისპირასგასახლებისგამო!

დავსვათშეკითხვა: რატომყვირისესხალხი (მკითხველები, წიგნებისგამყიდვლები, გამომცემლები)?

პირადადმე, მაგალითად, ისარმესიამოვნა, იმავეადგილასრომვერმივიდოდიწიგნებისშეთვალიერებაშეძენისთვის, სადაც 10 წელიწადზემეტიადავდივარ, დაარცისმომეწონა, კონკრეტულიადგილისშეჩვევაშეყვარებისთვისრომგაკიცხესზოგზოგიერთებმაჩემნაირები.

ნუ, ჰა, გადავეჩვევი, ბატონო, რახანასეთიამბავიარახანქვეყნისგანვითარებაგაბრწყინებისათვისასესასიცოცხლოდმნიშვნელოვანიამელიქიშვილისქუჩიდანწიგნებისდახლებისგაქრობა! კრინტსაცაღარდავძრავ, რაკიასეაყენებენსაკითხს: გინდათწიგნებიმელიქიშვილზე? მაშინდაემშვიდობეთთბილისისგაპარიზებისიდეას! იკმარეთთქვენიგუამი, ზედარშემოგვხედავსევროკავშირი

მოკლედ, რაგაეწყობა, შევეჩვევიახალადგილს (მეცმინდაპარიზში!), თანაგერმწერალთაკავშირისთავმჯდომარემ, ამხ. . გონაშვილმაცმოიწონაიქაურობაგაზაფხულზეცკაიიქნებადაშემოდგომაზეცო

სანაპირომეარშემაშინებს! ზოგჯერისეთადგილებშიდავდივარწიგნებისსანახავად, დედაენისძეგლისდამოებიმართლაცპარიზისგულადმოგეჩვენებათ, ნომაყვალა

დავაკონკრეტოთშეკითხვა. რატომბრაზობსმკითხველი?

პასუხი: ბრაზობსიმიტომ,რომისინი, ვინციქ, მელიქიშვილზეიდგნენდაბუკინისტებადმოიხსენიებოდნენ, რეალურად, ჩვეულებრივი, ახალიწიგნებითმოვაჭრეებიგახლდნენ (ცხადია, ზოგსძველიწიგნებიცჰქონდა, მაგრამძირითადადმაინცრუსეთიდანჩამოტანილახალგამოცემებსყიდდაესხალხი), ახლაკიგაქრნენდაჯერაცარგამოჩენილანმტკვრისპირასმკითხველიკიღელავს, რადგანმიუხედავადრუსეთსაქართველოსურთიერთობისაჯერაციმიტომრჩებააქტიურმკითხველად, რომმრავალგვარრუსულგამოცემასყველაზეხშირად (დასისტემატურად) სწორედამათთანიძენდამხოლოდარსებულიწიგნისმაღაზიებისამარარომდარჩე (მგონი, სულექვსიცალიათბილისში, აქედანორიცკაფე), საუკეთესოვარიანტში, წელიწადშიორჯერმოგიწევსახალმიღებულიპარტიისშეთვალიერება, ხოლორუსულქართულიომისმერე, თუარვცდები, მხოლოდერთხელჩამოიტანესშედარებითსაინტერესოწიგნები.

ნუ, რავქნათ, ჩვენირაბრალია, თუკიყველაზემეტიმომხმარებელიმაინცრუსულთარგებსჰყავსთბილისში? მართალია, პუტინისისხლისმსმელიადაარცმედვედევიგამოდგადიდილიბერალი, მაგრამწიგნებსკიმაინცმაგრადაბევრსბეჭდავენრუსეთში. ერთისიტყვით, იმისთქმამინდა, რომმხოლოდესმაღაზიებირომშეგრჩესდამათთანერთადკიმხოლოდქართულიწიგნები, უკანასკნელუწიგნურადაღესრულები.

რაცშეეხებაწიგნებსინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულდასხვაენაზე: ბევრსკივლაპარაკობთრუსულიენადაგვავიწყდადაყველაინგლისურადავმეტყველდითო, მაგრამდასავლურენებზეგამოცემულიწიგნები, სამწუხაროდ, კვლავაცდეკორატიულფუნქციასასრულებენმააზიებშიწიგნისმაღაზიაპარნასში“, მაგალითად, წლებიასამუზეუმოექსპონატებივითწარმოადგენენრამდენიმემშვენიერინგლისურდაგერმანულენოვანწიგნს (ამექსპონატთაგანერთერთიჰაინერმიულერისპიესებიდიდიხვეწნამუდარისმერეწავგლიჯემაღაზიისდირექორ, . დარსალიას. როგორცექვთიმეთაყაიშვილიქართულგანძს, ესეცმასსავითბეჯითადდასათუთადუფრთხილდებათავისუცხოურწიგნებს).

სასიამოვნოგარემოა, მაგრამმწირიარჩევანიაინგლისურიწიგნისმაღაზიაprospero’s booksშიც. აქ, ძირითადად, კავკასიურომებზედაწერილილიტერატურა, ტურგენევისმუმუსინგლისურითარგმანები, ჰემინგუეისმოხუციდაზღვა“,ვადაგასულიალიდანინოდამსგავსიწიგნებიგვხვდება. შედარებითთანამედროველიტერატურულიტექსტი (1989 წელსაადაწერილი!), რომელიცამკოხტადმოწყობილმაღაზიაშიმოვიძიე, ფამუისმეწითელიმქვიაიყო. და, ჰა, კიდევესსაშინელივამპირულისაგა

ამასდავუმატოთდიუმასცენტრიც, თავისითარგმანებითდამორჩა, წიგნისსაძიებელრუკაზებოლოწერტილიგვექნებამონიშნული.

თუმცაგანაიმასვამბობ, ლიტერატურულკაფემაღაზიათამფლობელებისარმესმისმეთქი, მესმის, როგორარა! იმიტომაცარჩამოაქვთხშირადბევრბევრიახალიწიგნი, რომმათიმყიდველმკითხველიარმოიძიებასაქართველოში. აბსოლუტურადვეთანხმებიმწერკავშთავმჯდომარეს, . გონაშვილსდიახ, ყველავერიქნებადიდიექვთიმე! მართლაცგანძადხომარდადებყველაფერს!

მაგრამშეკითხვამაქვს: მაშ, წიგნისგარემოვაჭრეებიროგორღაყიდიან (უფროსწორად, ყიდნენ) ახალშემოსულინტელექტსაქონელს? თუამათცოტაცჰყოფნიდათ? შეიძლება. არვიცი. სადმაღაზიისფლობისხარჯებიდასადქუჩისერთორკვადრატულზედგომა! ამაზეპასუხიარამაქვს. ჩემზეჭკვიანებმაუნდაახსნან.

მოკლედ, მაინციქმივედით, სადაცდასაწყისშივიყავით: არცმკითხველიგვყავსდაარცწიგნისმყიდველი.

ესენირომბლომადგვყავდეს, წიგნისმაღაზიებიცუხვადგვექნებოდადამტკვრისპირასაც, არამხოლოდგუამსუამის, არამედროგორცევროკავშირისწევრები, ისეჩავიდოდით. რა, ტყუილადკიარითქვარუსთავი 2-ისკურიერში” – აქგაზაფხულზეცკაიადაშემოდგომაზეცო

მკითხველიკიიმიტომარგვყავსბევრი, რომსაქართველოშიკითხვაარუყვართ (ანარიციან), კითხვაკიიმიტომარიციან (დაარუყვართ), რომსკოლააცუდი (დამშობლებისდროსაცასეთიიყოწინააღმდეგშემთხვევაში, მათმაინცეყვარებოდათკითხვა), სკოლაკიცუდიიმისგამოა, რომრაღაცმოურჩენელისჭირსჩვენსგანათლებასდაკულტურას (როგორცსისტემას), მოურჩენელიკიიმიტომაა, რომსაფუძვლიანადარვმკურნალობთ, საფუძვლიანადკიიმიტომარვმკურნალობთ, რომრეალურადთავადვართსამკურნალოები, ჩვენთვითონკიიმიტომვართსამკურნალოები, რომპლანეტასსრკმაცხოვრებლებივიყავით, პლანეტასსრკშიკიიმიტომვცხოვრობდით, რომნოეჟორდანიაბოლოწუთამდეფიქრობდალენინიარმომატყუებდაოდამერეკაიჩიტიცდაიჭირა, ასეკიიმიტომფიქრობდა, რომ, ლენინისარიყოს, თვითონაცმარქსისტიგახლდათ, მარქსიზმაკიტვინიაურიაევროპელს, უპირველესყოვლისაგერმანელინტელექტუალს, გერმანელინტელექუალებსკიიმიტომაერიატვინი, რომსრულანაქრონიზმადმიიჩნიაევროპულიმონარქია, ევროპულმონარქიასკიზოგზოგიერთებიუკვე 1789 წლიდანთვლიდნენანაქრონიზმად, ანაქრონიზმიკიმაშინიქცევანამდვილანაქრონიზმად, როცაცნობისმოყვარემკითხველსბუკინისტსარშეატოვებ

ყველაფერიკიიმიტომააასე, რომჩემსკრიტიკულწერილსბევრიადრესატიჰყავს, კონკრეტულიკიარცერთი. საჩივლელი, როგორცხედავთ, ბლომადმაქვს (თუნაცზემოთჩამოთვლილსაკითხთაგამო), მაგრამ, აბა, ვისშევჩივლო, რუსთაველიმკვდარია

დაიბეჭდა ჟურნალ “ლიბერალში”

Facebook Comments Box