• პორტრეტი

  უილიამ ფოლკნერი

  რო­გორ გაჰ­­ვა ფოლ­­ნე­რის ფავ­ნუ­სი პა­ნის ძა­ხილს

  ლე­ლა სამ­ნი­აშ­ვი­ლი

  უილ­­ამ ფოლ­­ნერ­მა წე­რა იმ რწმე­ნით და­იწყო, რომ პო­­ტი გახ­დე­ბო­და, მაგ­რამ ამ სურ­ვი­ლის გან­ხორ­ცი­­ლე­ბა მხო­ლოდ პრო­ზა­ში გახ­და შე­საძ­ლე­ბე­ლი. ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში გვაქვს მრა­ვა­ლი მა­გა­ლი­თი იმ­­სა, რომ მწე­რა­ლი მოღ­ვა­წე­­ბას პო­­ზი­ით იწ­ყებს, შემ­დეგ პრო­ზა­ზე გა­და­დის და ამ­ის სა­ფუძ­ვე­ლი თით­­მის ყო­ველ­­ვის მწერ­ლის მი­ერ სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის სწო­რად გა­აზ­რე­ბის უნ­­რია. უიშ­ვი­­თე­სია შემ­თხ­ვე­ვა (მაგ.: თო­მას ჰარ­დი), რო­დე­საც მსგავ­სი არ­ჩე­ვა­ნით მწე­რა­ლი გვი­ტო­ვებს ორ­ჭო­ფო­ბის მი­ზეზს, რა­თა იგი უკ­­თეს პრო­ზა­­კო­სად მი­ვიჩ­ნი­ოთ, ვიდ­რე პო­­ტად. მათ შო­რის, ვინც პრო­ზა­ზე გა­დას­­ლით სწო­რი არ­ჩე­ვა­ნი გა­­კე­თა, ფოლ­­ნერს ყვე­ლა­ზე ნაკ­ლე­ბად ჰქონ­და სა­ბა­ბი სა­კუ­თა­რი თა­ვი “და­მარ­ცხე­ბულ პო­­ტად” გა­მო­ეცხა­დე­ბი­ნა. მი­სი ნა­წე­რე­ბი თა­ვი­სუფ­ლად შე­იძ­ლე­ბა პო­­ზი­ად ჩავ­­ვა­ლოთ, მი­თუ­მე­ტეს, რომ დღე­­სათ­ვის ან­არ­ქის­ტუ­ლად სუ­ლაც აღ­არ გა­ის­მის პო­­ზი­­სა და პრო­ზას შო­რის ზღვა­რის არ­არ­სე­ბო­ბის იდეა.

  რაც შე­­ხე­ბა ტრა­დი­ცი­ულ პო­­ზი­ას, ფოლ­­ნერ­მა აქ თა­ვი­სი სტი­ლი ნამ­­ვი­ლად ვერ იპ­­ვა, მაგ­რამ მი­სი ლექ­სე­ბი იმ­­თაა სა­ინ­ტე­რე­სო, რომ შე­უძ­ლი­ათ დაგ­ვა­ნა­ხონ, თუ რო­გორ გან­ვი­თარ­და იგი რო­გორც ხე­ლო­ვა­ნი, რო­გორ მი­აღ­წია იმ­ას, რა­საც თვით­­ყო­ფა­დო­ბას ვუ­წო­დებთ.

  სა­ერ­თოდ, ძალ­ზედ მცდა­რია აზ­რი იმ­ის შე­სა­ხებ, თით­ქოს ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი გავ­ლე­ნე­ბი ხელს უშ­ლის მწერ­ლის მი­ერ სა­კუ­თა­რი ორ­­გი­ნა­ლუ­რი სტი­ლის მიგ­ნე­ბას. ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი გავ­ლე­ნა – მწერ­ლი­სათ­ვის ცხოვ­რე­ბი­სე­­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის მნიშ­­ნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ლი, ან სუ­ლაც, – ინ­დი­ვი­დუ­­ლუ­რი გე­მოვ­ნე­ბის გა­მო­ხა­ტუ­ლე­ბაა. ფოლ­­ნე­რის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, უბ­რა­ლოდ, – რამ­დე­ნი­მე წე­ლი­წა­დი დას­ჭირ­და ამ გა­მოც­დი­ლე­ბის გა­აზ­რე­ბა­სა და სა­ჭი­რო ფორ­მა­ში მოყ­ვა­ნას.

  ფოლ­­ნე­რის მრა­ვალ­რიცხო­ვან მკვლე­ვარ­თა­გან ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე უფ­რო ცნო­ბი­ლი, – ამ­­რი­კე­ლი კლენთ ბრუკ­სი, თა­ვის ნაშ­რომ­ში “იოკ­ნა­პა­ტო­ფა­სა­კენ და მის მიღ­მა”, წერს, რომ “პო­­ტე­ბი, რომ­ლებ­საც ფოლ­­ნე­რი ქვეც­ნო­ბი­­რად თუ არ­აქ­ვეც­ნო­ბი­­რად ბა­ძავ­და, იყვ­ნენ გა­სუ­ლი სა­­კუ­ნის ოთხ­მოც­და­­თი­­ნი წლე­ბის პო­­ტე­ბი, ანუ ის­­ნი, ვი­საც “მინ­დორ­თა და ტყე­თა ღმერ­თე­ბის არ­სე­ბო­ბის შეგ­­­ნე­ბა” ჯერ კი­დევ შე­ეძ­ლოთ. ამ­­ტო­მაც, ფოლ­­ნე­რის ად­რე­­ლი ლექ­სე­ბი გვი­ან­დე­ლი რო­მან­ტიზ­მის ლექ­სე­ბია. რო­გორც მოგ­ვი­­ნე­ბით თა­ვად იხ­სე­ნებ­და, თექ­­­მე­ტი წლი­სამ აღ­მო­­ჩი­ნა სუ­ინ­ბერ­ნი: “ახ­ლა (1925) მეჩ­ვე­ნე­ბა, რომ ვი­პო­ვე შე­სა­ფე­რი­სი ჭურ­ჭე­ლი, რო­მელ­შიც და­უმ­­­­რევ­ლად ჩა­ვაწყობ­დი სა­კუ­თარ ბუნ­დო­ვან ემ­­ცი­ურ ჩრდი­ლებს. მხო­ლოდ წლე­ბის შემ­დეგ მი­ვა­გე­ნი სუ­ინ­ბერ­­ში მეტს, ვიდ­რე ეს კაშ­კა­შა და ბას­რი ბგე­რა იყო”.

  ამ გავ­ლე­ნით და­წე­რი­ლი ფოლ­­ნე­რის ერთ-ერ­თი ლექ­სი “Sapphics“, – სუ­ინ­ბერ­ნის ამ­­ვე სა­ხელ­წო­დე­ბის ლექ­სის გა­მო­ძა­ხილ­სა და კო­მენ­ტარს წარ­მო­ად­გენს. სუ­ინ­ბერ­ნის ის­ეთ ფრა­ზებს, რო­გო­რი­ცაა “The breasts of the nymps in the brake” (“ნიმ­ფა­თა მკერ­დი მსხვრე­ვი­სას”); “her bright breast shortening into sigh” (“ამ­­სუნ­­­ვი­სას ეკ­უმ­შე­ბა ნა­თე­ლი მკერ­დი”), – ფოლ­­ნე­რი ოთხ­ჯერ ეხ­მა­­რე­ბა: “no shortening brested nymph” (“აღ­არ ჩანს ნიმ­ფა – კუმ­­ვა­დი მკერ­დით”); “dream his bodyshortening and shuddering into his” (“ოც­ნე­ბა მას­ზე… თრთის, იკ­უმ­შე­ბა მი­სი სხე­­ლი”); “did short to sighs her breast” (“ამ­­სუნ­­­ვა­ში მი­­ლია იმ­­სი მკერ­დი”); “lies on her short and circled breast” (“აწ­ევს პა­ტა­რა, მორ­კა­ლურ მკერ­­ზე”).

  ფოლ­­ნე­რის ად­რე­­ლი, გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ლექ­სე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა ჩვე­ნამ­დე უფ­რო – ფრან­გუ­ლი წყა­რო­­ბი­დან არ­ის ცნო­ბი­ლი, ვიდ­რე ბრი­ტა­ნუ­ლი­დან. ახ­ალ­გაზ­­და ფოლ­­ნე­რი გან­სა­კუთ­რე­ბით იყო და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი ფრან­გუ­ლი პო­­ზი­ით, – ბა­ძავ­და და თარ­­­ნი­და მა­ლარ­მეს, პოლ ვერ­ლენს.

  1924 წლის დე­კემ­ბერ­ში ფოლ­­ნერ­მა თა­ვი­სი პირ­ვე­ლი წიგ­ნი “The Marble Faun” (“მარ­მა­რი­ლოს ფავ­ნუ­სი”) გა­მოს­ცა. ლექ­სის მეტ­რუ­ლი ზო­მა (რვა­მარ­­­ლი­­ნი სტრი­ქო­ნე­ბი) უილ­­ამ ბატ­ლერ იეიტ­სის “The Song of Happy Shepherds” (“ბედ­ნი­­რი მწყემ­სის სიმ­ღე­რა”)-დან უნ­და იყ­ოს აღ­­ბუ­ლი. ფოლ­­ნე­რის ფავ­ნუსს მარ­მა­რი­ლო­ში მო­აქ­ცე­ვენ და ბა­ღის ორ­ნა­მენ­ტად დად­გა­მენ. ერთ ხანს მას “მყვი­რა­ლა ბრბო” ცეკ­ვით გარს უვ­ლის. შემ­დეგ ფავ­ნუ­სი მი­ტო­ვე­ბუ­ლია და ბაღ­ში წე­ლი­წა­დის დრო­თა ცვა­ლე­ბა­დო­ბას გაჰ­ყუ­რებს. ფავ­ნუ­სი ცდი­ლობს გა­მო­ვი­დეს ქვი­დან, უპ­­სუ­ხოს პა­ნის ძა­ხილს, მოძ­რა­ვი სამ­ყა­როს ნა­წი­ლი გახ­დეს. მის წარ­მო­სახ­ვა­ში ჩნდე­ბა სუ­რა­თი – “I pass to cool my feet in deep rich grass” (“ვა­ბი­ჯებ, რა­თა ღრმა, ხშირ ბა­ლახ­ში გა­ვიგ­რი­ლო ჩე­მი ტერ­ფე­ბი”). მაგ­რამ ფავ­ნუ­სი ხშირ ბა­ლახ­ში ტერფს ვე­რა­სო­დეს ვერ გა­იგ­რი­ლებს. ის სა­მუ­და­მოდ მარ­მა­რი­ლო­ში რჩე­ბა “სევ­დი­ან ტუ­სა­ღად” – “a sad, bound prisoner“. აქ იგრ­­ნო­ბა კიტ­სის გავ­ლე­ნა, ფოლ­­ნე­რი ალ­ბათ გა­ტა­ცე­ბით კითხუ­ლობ­და კიტ­სის “Ode on a Gracian Um” (“ოდა ბერ­­ნულ ლარ­ნაკ­ზე”) და “Ode to a Nightingle” (“ოდა ბულ­ბულს”), სა­დაც უძ­რა­­ბა­ში ჩა­ყი­ნუ­ლი გმი­რის სევ­და გა­ის­მის.

  რო­გორც ბრუკ­სი აღ­ნიშ­ნავს, “ფავ­ნუ­სის” ყვე­ლა­ზე დი­დი ნაკ­ლი ის არ­ის, რომ ახ­ალ­გაზ­­და პო­­ტი გა­წა­მე­ბუ­ლია რით­მის ძი­­ბით. ხან­და­ხან იძ­­ლე­ბუ­ლია აზ­რობ­რი­ვად გა­­მარ­თა­ვი ფრა­ზა იხ­მა­როს. ხში­რად სტრი­ქო­ნის მეტ­რუ­ლი ზო­მაც დარ­­ვე­­ლია, მაგ­რამ ხან­და­ხან გვხვდე­ბა ნამ­­ვი­ლად პო­­ტუ­რი სტრი­ქო­ნე­ბიც. მაგ.: “Content to watch by day/The dancing lights unthinking play/Ruffling the pool“; “While the startled sunlight drips/From beech and alder fingertips“; “And like a spider on a veil Climbs a moon” – “სი­­მე, თვალს რომ მთე­ლი დღე არ ღლის/ცქე­რა – თუ რო­გორ ცეკ­ვა­ვენ ლა­ღი/მზის სხი­ვე­ბი და გუ­ბეს რკა­ლა­ვენ”; “ვიდ­რე წვე­თა­ვენ სხი­ვე­ბად თხე­ლი/თი­თის წვე­რე­ბი წიფ­ლის და თხმე­ლის”; “რო­გორც ობ­­ბა – ფარ­დის ქსო­ვილ­ზე,/მი­ცო­ცავს მთვა­რე”.

  ფოლ­­ნე­რის მე­­რე პო­­ტუ­რი კრე­ბუ­ლი “The green bough” (“მწვა­ნე ყლორ­ტი”) 1933 წელს გა­მოქ­ვეყ­­და და გა­ცი­ლე­ბით უფ­რო დახ­ვე­წი­ლია, ვიდ­რე “მარ­მა­რი­ლოს ფავ­ნუ­სი”, თუმ­ცა ის­იც სავ­სეა ფოლ­­ნე­რის მი­ერ წა­კითხუ­ლის ეფ­ექ­ტით. აქ იგრ­­ნო­ბა სუ­ინ­ბერ­ნი, გრეი, კიტ­სი, ექო – შექ­­პი­რის მაკ­ბე­თი­დან და ტე­ნი­სო­ნიც კი, მაგ­რამ ყვე­ლა­ზე დი­დი გავ­ლე­ნა მა­ინც ჰა­უს­მა­ნი­საა.

  ფოლ­­ნე­რი წერს – “Woman bore you” (“შენ ქალ­მა გშო­ბა”), რაც ჰა­უს­მა­ნის “შროფ­შა­­რელ ჭა­ბუკ­ში” (“A Shopshire Lad“) ასეა – “Woman bore me, I will rise” (“მე ქალ­მა მშო­ბა, მე გა­ვიზ­­დე­ბი”). მწვა­ნე ყლორ­­ში ვკითხუ­ლობთ – “Lifes gale may blow“, “სი­ცოცხ­ლის ქარ­მა შე­იძ­ლე­ბა და­ბე­როს”, რაც ჰა­უს­მან­თა­ნაც გვხვდე­ბა – “Through him the gale of life blew high” – “მას­ში სი­ცოცხ­ლის ქარ­ბუ­ქი ატყ­და”.

  Verse Old and Nascent” (“ლექ­სი ძვე­ლი და მო­მა­ვა­ლი”), სა­დაც ფოლ­­ნე­რი წერ­და, რომ ჰა­უს­მა­ნის “შროფ­შა­­რელ ჭა­ბუკ­ში” აღ­მო­­ჩი­ნა “მი­ზე­ზი – ფან­ტას­ტი­ურ სამ­ყა­რო­ში მოს­­ლი­სა”, გა­მოქ­ვეყ­­და 1925 წელს. ამ­­ვე დროს და­­ბეჭ­და ფოლ­­ნე­რის პა­ტა­რა მოთხ­რო­ბა “Out of Nazareth” (“ნა­ზა­რე­თი­დან”), რომ­ლის მთა­ვა­რი გმი­რიც, – ახ­ალ­გაზ­­და, პო­­ტუ­რი ბუ­ნე­ბის მოგ­ზა­­რი უც­ნობს უმ­ხელს თა­ვის განძს – “შროფ­შა­­რე­ლი ჭა­ბუ­კის” ეგ­ზემ­­ლარს.

  ფოლ­­ნე­რის პირ­ვე­ლი რო­მა­ნი “Soldiers Pay” (“ჯა­რის­კა­ცის საზ­ღა­­რი”), აგ­რეთ­ვე 1925 წლით თა­რიღ­დე­ბა. მი­სი გმი­რია დო­ნალდ მა­ჰო­ნი, რო­მელ­საც I მსოფ­ლიო ომ­ში და­ღუ­პუ­ლად თვლიდ­ნენ, მაგ­რამ ცოცხალ-მკვდარს ქა­ლის პე­რან­­თან და თხელ­­დი­ან “შროფ­შა­­რელ ჭა­ბუკ­თან” ერ­თად იპ­ოვ­ნი­ან.

  ჰა­უს­მა­ნის შემ­დეგ ყვე­ლა­ზე ძლი­­რი გავ­ლე­ნა ფოლ­­ნე­რის პო­­ზი­­ზე ტო­მას სტერნზ ელ­­ოტ­მა იქ­­ნია. ბრუკ­სის დაკ­ვირ­ვე­ბით, – “უც­ნა­­რია, რომ ელ­­ოტ­მა, რო­მე­ლიც რა­დი­კა­ლუ­რად “არ­­რო­მან­ტი­­ლია”, ას­­თი გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნა ფოლ­­ნე­რის პო­­ზი­­ზე”. ელ­­­ტი იგრ­­ნო­ბა “მარ­მა­რი­ლოს” ფავ­ნუს­ში”, აგ­რეთ­ვე რამ­დე­ნი­მე ლექ­­ში, რომ­ლე­ბიც შე­სუ­ლია კო­ლექ­ცი­­ში “Vision of Spring” – “გა­ზაფხუ­ლის ხილ­ვა”. ეს ლექ­სე­ბი ფოლ­­ნერ­მა შე­აგ­რო­ვა და უს­ახ­სოვ­რა ეს­ტე­ლა ოლდ­ჰემ ფრან­­ლინს 1921 წელს. აქ­­დან ზო­გი “მწვა­ნე ყლორ­­ში” და­­ბეჭ­და, თუმ­ცა უმ­რავ­ლე­სო­ბა გა­მო­უქ­ვეყ­ნე­ბე­ლია.

  ელ­­­ტის ზე­გავ­ლე­ნა ჩანს ფოლ­­ნე­რის “პრე­ლუ­დი­ებ­შიც”. ფოლ­­ნე­რის ლექ­სი “Love Song” – ელ­­­ტის “Love Song“-ს ფეხ­და­ფეხ მის­დევს. პრუფ­რო­კის მსგავ­სად, ფოლ­­ნე­რის პერ­სო­ნა­ჟი სი­ბე­რეს აც­ნო­ბი­­რებს: “I grow old“. ფოლ­­ნე­რის გმი­რის გა­მოღ­ვი­ძე­ბა სიკ­­დი­ლის ტოლ­ფა­სია – “to wake him, and he dies“. ელ­­ოტ­თან ეს მო­მენ­ტი შემ­დეგ­ნა­­რად გად­მო­­ცე­მა – “Till human voice wake us, and we drawn” (“ვიდ­რე ძა­ხი­ლი – ად­­მი­­ნის გა­მოგ­ვაღ­ვი­ძებს და ფსკე­რი­სა­კენ და­ვეშ­ვე­ბით”).

  ფოლ­­ნე­რი­სად­მი მიძღ­­ნილ თა­ვის ნაშ­რომ­ში ბრუკ­სი წერს: “მი­­ხე­და­ვად იმ­­სა, რომ ჰა­უს­მა­ნი და ელ­­­ტი ვერ და­ეხ­მარ­ნენ ფოლ­­ნერს, – გა­და­ეჭ­რა თა­ვი­სი, რო­გორც პო­­ტის პრობ­ლე­მე­ბი, მათ­მა მიდ­გო­მამ რე­­ლო­ბი­სად­მი, ად­­მი­­ნი­სად­მი, – დი­დი რო­ლი ით­­მა­შა ფოლ­­ნე­რის მსოფ­­­ხედ­ვე­ლო­ბა­ზე. ამ­ას­თან, აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ჰა­უს­მა­ნი – ბო­ლო რო­მან­ტი­კო­სი, ელ­­­ტი კი მკაც­რად მო­აზ­როვ­ნე “ინ­ტე­ლექ­ტუ­­ლი” – ჭკვი­­ნი, ირ­­ნი­­ლი და თა­ნა­მედ­რო­ვე იყო”.

  იმ პე­რი­ოდ­ში, რო­დე­საც ლექ­სებს წერ­და, ფოლ­­ნერს ჯერ კი­დევ არ ჰქონ­და აღ­მო­ჩე­ნი­ლი იოკ­ნა­პა­ტო­ფას ოლ­ქი. კლენთ ბრუკ­სის სიტყ­ვე­ბით რომ ვთქვათ, “მარ­მა­რი­ლოს ფავ­ნუს­ში” მი­სი მშობ­ლი­­რი მი­სი­სი­პის ლურ­ჯი მთე­ბის ნაც­­ლად მდე­ლო­­ბი და გო­რა­კე­ბია მი­მობ­ნე­­ლი. აქ ყვა­ვის მა­ნა­ნა. თი­ვის­სა­ხუ­რა­ვი­ან კო­ტე­ჯებს ზე­მოთ ბულ­ბუ­ლე­ბი და შაშ­ვე­ბი მღე­რი­ან, რაც – ევ­რო­პულ სუ­რათს უფ­რო ქმნის, ვიდ­რე ამ­­რი­კულს. ფოლ­­ნე­რის შაშ­ვებს სწო­რედ ის­­თი ხმა აქვთ, რო­გო­რიც ჰა­უს­მა­ნის ლექ­­ში”. ასე რომ, “მარ­მა­რი­ლოს ფავ­ნუს­ში” ფოლ­­ნე­რი­სათ­ვის სა­ტუ­სა­ღოდ ქვის მა­გი­ერ – ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ზე­გავ­ლე­ნა, თუ ამ ზე­გავ­ლე­ნის სა­კუ­თა­რი ნი­ჭის შე­სა­ფე­რი­სად გა­მო­ყე­ნე­ბის უუნ­­რო­ბა უნ­და მი­ვიჩ­ნი­ოთ. ფოლ­­ნერს უნ­და და­ემ­­­­რია ეს მარ­წუ­ხე­ბი, თო­რემ მი­სი ქმნი­ლე­ბე­ბი, მი­­ხე­და­ვად აქა-იქ გა­მობ­­წყი­ნე­ბუ­ლი სტრი­ქო­ნე­ბი­სა, სა­მუ­და­მოდ ცა­რი­­ლი დარ­ჩე­ბო­და. ეს ბრძო­ლა მსგავ­სი ეფ­ექ­ტე­ბის წი­ნა­აღ­­დეგ მა­ნამ­დე გაგ­­ძელ­და, ვიდ­რე ფოლ­­ნერ­მა “Pylon” (“პი­ლო­ნი”) არ შექ­­ნა (1935).

  ფოლ­­ნე­რი არ­ას­წო­რად მოხ­­და დრო­ში. რო­გორც ბრუკ­სი ამ­ბობს, – “მის ლექსს რე­­ლიზ­მი სჭირ­დე­ბო­და, – ჩამ­­რალ რო­მან­ტიზ­­თან შე­ზა­ვე­ბუ­ლი”. ფოლ­­ნე­რის სა­­კე­თე­სო ლექ­სე­ბი იძ­ლე­ვა იმ­პულსს, რომ მას შე­იძ­ლე­ბა პო­­ზი­­შიც ეთქ­ვა თა­ვი­სი სათ­­მე­ლი, მაგ­რამ ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ალ­ბათ მის ბრწყინ­ვა­ლე პრო­ზა­ში ნათ­­ვა­მი და­­კარ­გე­ბო­და.

  სწო­რედ პრო­ზა­ში წერს ფოლ­­ნე­რი, რო­გორც და­ბა­დე­ბით პო­­ტი. რო­მა­ნებ­ში – “სო­ფე­ლი”; “ხმა­­რი და მძვინ­ვა­რე­ბა”; “აბ­­სა­ლომ! აბ­­სა­ლომ!” – აიკი, ბენ­ჯი, კვენ­ტინ კომ­­სო­ნი, მის რო­ზა – ამ პო­­ზი­ის მა­ტა­რე­ბელ­ნი არ­­ან.

  აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ფოლ­­ნე­რის პი­­სა – ლექ­სად “მა­რი­­ნე­ტე­ბი”. რაც შე­­ხე­ბა მი­სი ყვე­ლა­ზე უფ­რო სა­ინ­ტე­რე­სო ლექ­სე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბას, ის­­ნი 1925 წელს არ­ის და­წე­რი­ლი და არ­­სო­დეს არ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლა. ეს ლექ­სე­ბი თავ­მოყ­რი­ლია პა­ტა­რა, ხელ­ნა­წერ წიგ­­ში სა­თა­­რით “To Helen: A Courtship“. ის­­ნი წარ­მო­ად­გე­ნენ ფრაგ­მენ­ტებს ფოლ­­ნე­რის პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბი­დან და ავ­ტო­რის ელ­ენ ბე­ირ­დით გა­ტა­ცე­ბის პე­რი­ოდს ემთხ­ვე­ვა.

  არ გვხვდე­ბა 1926 წელ­ზე უფ­რო გვი­ან და­თა­რი­ღე­ბუ­ლი არ­ცერ­თი ლექ­სი. აქ­­დან უკ­ვე ფოლ­­ნე­რის პრო­ზა იწ­ყე­ბა – პო­­ზი­ას შე­ხორ­ცე­ბუ­ლი.

  © “არილი”

 • პოეზია

  ალ­ე­კო ცქი­ტიშ­ვი­ლი


  და­კარ­გუ­ლი ად­­მი­­ნი

  თქვი: ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გა­დაა,

  უბ­რა­ლოდ – კარ­გად!

  კარ­გად იპ­არ­სავ დი­ლით

  პირს და კარ­გად სა­უზ­მობ,

  კარ­გად გა­დი­ხარ ში­ნი­დან

  გა­რეთ, სა­დაც კარ­გებს

  დღი­თიდ­ღე კარ­გავ და

  ყო­ველ მათ­განს

  კარ­გი კა­ცის მზე­რა აქვს

  მე­რე, რო­ცა კარ­გად

  აღ­არ გახ­სოვს მა­თი სა­ხე­ლი

  და ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გა­დაა,

  უბ­რა­ლოდ – კარ­გად!..

  უბ­რა­ლოდ, კარ­გი ამ­ინ­დია

  და ლა­პა­რა­კობ

  ად­­მი­ან­თან ამ ამ­ინ­­ზე,

  რო­გორც, ვთქვათ, ქალ­ზე:

  “რა მშვე­ნი­­რი ამ­ინ­დია”…

  “დი­ახ ბა­ტო­ნო, გუ­შინ­დელ­ზე

  უკ­­თე­სი”, – გპა­სუ­ხობს იგი

  და მე­რე დიდ­ხანს კარ­გად

  დუმ­ხართ. რო­ცა მზე ჩა­ვა,

  კარ­გი მთვა­რე ამ­­ვა, ხო­ლო

  კარგ მთვა­რეს ის­ევ

  კარ­გი მზე შეც­­ლის და

  ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გა­დაა, უბ­რა­ლოდ –

  კარ­გად და რა თქმა უნ­და,

  კარ­გა­და ხარ შენც, ყვე­ლა­ფერ­ში

  რა­კი ასე ძა­ლი­ან კარ­გად

  ჩა­ხე­დუ­ლი ხარ და ამ

  სი­კარ­გის ხვე­­ლებ­ში და­კარ­გულ­მა

  თქვი: ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გა­დაა,

  უბ­რა­ლოდ – კარ­გად!.. კარ­გად.

  2000 წ.

  © ”არილი”

 • პოეზია (თარგმანი)

  იორგოს სეფერისი

  ­­­­­­თარგმნა ბიძინა ანთა­ძემ

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­იორგოს სეფერისია 1900 წელს დაიბადა. მისი ნამდვილი გვარია სეფერიადისი. სწავლობდა სამართალს ათენში და პარიზში. 1926 წლიდან დიპლომატიურ საქმიანობას მიჰყო ხელი – ჯერ კონსულად, შემდეგ კი ელჩად მუშაობდა ინგლისში, ალბანეთში, თურქეთში, ლიბანში. 1941-45 წლებში სეფერისი ემიგრაციაშია, ცხოვრობს ეგვიპტეში და სამხრეთ აფრიკაში. 1963 წელს დაჯილდოვდა ნობელის პრემიით. გარდაიცვალა 1971 წელს.

  ზამ­­რის სხივ­ში

  1.

  ტვინ­ში შრი­­ლე­ბენ

  ჟან­გი­­ნი თუ­ნუ­ქის ფოთ­ლე­ბი.

  მბჟუტ­ვა­რე ტვინ­ში

  ტრი­­ლებს ქარ­ბუ­ქი,

  მძვინ­ვა­რე თო­ლი­ებს

  ფოთ­ლე­ბი მის­დე­ვენ ფეხ­და­ფეხ.

  და გაქ­ვა­ვე­ბულ მო­ცეკ­ვა­ვე­ებს

  ჰგვა­ნან ხე­­ბი.

  ტყე გა­ნი­ძარ­­ვა და გა­­რინ­და.

  2.

  თეთ­რი წყალ­­ცე­ნა­რე

  ცეცხ­­ში ან­თია.

  თეთ­რი როკ­ვით

  აივ­სო მი­და­მო.

  გაქ­ვავ­­ნენ ენ­­ბი ცეცხ­ლის.

  თოვ­­მა და­ფა­რა დე­და­მი­წა.

  3.

  თა­ნამ­­ზავ­რებ­მა გზა ამ­­რი­ეს

  სექ­ტან­ტე­ბით და ტე­ლეს­კო­პე­ბით.

  სად მიგ­ვიძღ­ვი­ან ნე­ტავ ეს გზე­ბი,

  მობ­­­­ვი­­ლე დღე

  ჯერ არ ჩამ­­რა­ლა –

  გა­მოქ­ვა­ბულ­ში ვარ­დი­ვით ბრწყი­ნავს.

  და ზღვა ხმა­­რობს უმ­სუ­ბუ­ქე­სი,

  ღმერ­თის კალ­თებ­­ვეშ.

  4.

  შენ აქ წარ­მოთ­­ვი

  ერ­თი წლის წი­ნათ,

  ჩე­მი არ­სი სი­ნათ­ლე­ში ძევ­სო.

  ახ­ლა კი რო­ცა

  თვლე­მა გე­რე­ვა

  და თან შე­ნი გზა

  ფსკერ­ზე ემ­ხო­ბა.

  ხე­ლებს აც­­ცებ

  კუთხე-კუნ­ჭულ­ში,

  რომ მო­­ძიო შუ­ბი,

  რო­მელ­მაც

  ეგ შე­ნი გუ­ლი უნ­და გაჰ­­ვე­თოს

  დღის სი­ნათ­ლე­ზე.

  5.

  ეს რა მდი­ნა­რემ გაგ­ვი­ტა­ცა.

  რა ამღ­­რე­ულ­მა წყალ­მა წაგ­ვი­ღო?

  ფსკერ­ზე ვართ უკ­ვე,

  თავ­ზე თალ­ხი ჩქე­რი გა­დაგ­­დის,

  ლერ­წა­მი ოდ­ნავ მი­მო­ირ­ხე­ვა.

  წაბ­ლის ხის ქვეშ

  ჩქა­მე­ბი იქ­ცა მცი­რე კენ­ჭე­ბად.

  და ბავ­­ვე­ბი, ეს ონ­ავ­რე­ბი,

  ერთ­მა­ნეთს კენ­ჭებს ესვ­რი­ან და

  ეს­იტყ­ვე­ბი­ან.

  6.

  ოდ­ნა­ვი ქროლ­ვა, და აღ­ტა­ცე­ბა

  მა­შინ, რო­დე­საც წიგნს გა­და­ის­­რი,

  და თან ამ­­ხევ წარ­სუ­ლის ფურ­­ლებს

  ან წარ­მო­იდ­გენ გაშ­ლილ მინ­დორ­ზე

  კენ­ტავ­­თა ხტო­მას და შეჩ­­ვი­ფე­ბას.

  ამ­ორ­ძა­ლე­ბი ქა­რი­ვით ქრი­ან,

  აძ­რულ­ნი ვნე­ბით და სი­ხა­რუ­ლით.

  ნი­­ვი ტო­კავს გამ­თე­ნი­­სას

  და შენ ფიქ­რობ რომ მზე ამ­­ვი­და.

  7.

  ცეცხ­ლი ცეცხ­ლის­გან გა­ნი­კურ­ნე­ბა.

  არა თან­და­თან და წვეთ­­ვე­თო­ბით,

  არ­­მედ, უც­ბად, ან­აზ­დე­­ლად,

  თით­ქოს და ვნე­ბა ვნე­ბას შე­ერ­წყა

  აღ­ინ­თო მგზნე­ბა­რე სხი­ვით,

  მე­რე კი გალ­­ვა და მი­­ძი­ნა.

  უმ­ოძ­რაოა.

  ეს ამ­­ოხ­­რა აღს­რუ­ლე­ბა არ გე­გო­ნოთ, –

  ჭე­ქაა, გრგვინ­ვა.

  სცე­ნა­ზე

  1.

  მზეო, შენც ჩემ­თან ერ­თად ტრი­­ლებ,

  მაგ­რამ ეს მა­ინც არ არ­ის ცეკ­ვა:

  ეს სი­შიშ­­ლეა,

  და სის­­ლის წვეთ­ვა,

  რო­მე­ლი­ღა­ცა ბო­რო­ტი ტყის­­ვის;

  და აი –

  2.

  კვლა­ვაც ჩა­მოჰ­­რეს გაბ­მუ­ლად გონგს და

  მო­­ლოდ­ნე­ლად გაჩ­­­ნენ მორ­ბედ­ნი.

  მათ არ ვე­ლო­დი.

  მა­თი ხმე­ბი გა­და­მა­ვიწყ­და.

  ხა­ლა­სებ­სა და გუ­ლან­თე­ბუ­ლებს

  დი­დი კა­ლა­თა ეჭ­­რათ ხელ­ში,

  ნა­ყო­ფით სავ­სე დი­დი კა­ლა­თა.

  მე მაკ­ვირ­ვებ­და ჩე­მი ჩურ­ჩუ­ლი:

  მიყ­ვარს, ო, მიყ­ვარს ამ­ფი­თე­ატ­რი!

  ნი­ჟა­რა კვლა­ვაც გა­და­ივ­სო და

  სცე­ნა­ზე ჩაქ­რა კვლა­ვაც სი­ნათ­ლე,

  ეს ხომ მზა­დე­ბა არ­ის, ღმერ­­მა­ნი, –

  სა­ხე­ლო­ვა­ნი მკვლე­ლო­ბი­სათ­ვის.

  3.

  შენ რას და­­ძებ?

  წა­მომ­­გარ­ხარ მაგ ნო­ტიო

  ქვე­შა­გე­ბი­დან,

  გა­მო­სულ­ხარ აბ­­ნო­დან,

  რო­მელ­საც ავ­სებს შუ­რის­ძი­­ბა,

  და წვე­თე­ბი დაგ­­ვე­ნია

  სუს­ტი მხრე­ბი­დან.

  ფე­ხის­გუ­ლებ­­ვეშ გი­ფეთ­ქავს მი­წა.

  ჰე­კა­ტას სა­მი ძვირ­ფა­სი სა­ხე

  თა­ვის­კენ ის­ევ ისე გი­ზი­დავს.

  შე­ნი თვა­ლე­ბი

  ორ­ად ორი ტრა­გი­კუ­ლი ნი­ჟა­რაა,

  შე­ნი კერ­ტე­ბი მუ­ქი ალ­უბ­ლის კენ­ჭე­ბია, –

  თე­ატ­რა­ლუ­რი რეკ­ვი­ზი­ტია,

  და ბრწყი­ნავს, ბრწყი­ნავს.

  უკ­ვე იქ დგა­ნან.

  მო­ნებ­მა უკ­ვე გა­მო­­ტა­ნეს

  მჭრე­ლი და­ნე­ბი,

  შენ ას­ვე­ტილ­ხარ კვი­პა­რო­სი­ვით,

  ის­­ნი კი ქარ­ქა­ში­დან

  აძ­რო­ბენ და­ნებს,

  შენ­­კენ მო­დი­ან,

  შენ ყვი­რი­ხარ:

  “ვი­საც უნ­და ჩე­მი გან­­მირ­ვა

  მო­მი­ახ­ლოვ­დეს,

  მე ხომ ზღვა ვარ,

  ტალ­ღა­ას­­მუ­ლი.

  4.

  ზღვა რა­ნა­­რად გახ­და ას­­თი,

  წლო­ბით ვიც­დი­დი მე მა­ღალ მთებ­ში,

  ცი­ცი­ნა­თე­ლებს მოჰ­ქონ­დათ შუ­ქი,

  ახ­ლა კი ვე­ლი სა­ნა­პი­რო­ზე

  ად­­მი­ან­სა და ძე-ხორ­ცი­ელს.

  ზღვა ვინ შებღა­ლა?

  დელ­ფინ­მა გაჭ­რა მძვინ­ვა­რე ტალ­ღა,

  ზვირ­თებს კვე­თა­ვენ თო­ლი­ას ფრთე­ბი.

  აქ ვაგ­რო­ვებ­დი

  ბრჭყვი­­ლა კენ­ჭებს,

  ნი­ჟა­რე­ბის ხმას

  ვა­ყუ­რა­დებ­დი,

  დავ­ცუ­რავ­დი და ვყვინ­თავ­დი

  წყალ­ში თევ­ზი­ვით.

  მე ზღვა­­სან­მა მო­ხუც­მა მითხ­რა:

  “იქ­ნე­ბა მარ­­ლაც არ­­ფე­რი ვარ,

  მაგ­რამ შენ რაც გსურს, ის ვერ გავ­­დე­ბი”.

  5.

  ვის ყურ­თას­მე­ნას მიწ­­და ნე­ტა­ვი

  და­ნის წუ­­ლი გა­სათ­ლელ ქვა­ზე?

  ან ის მხე­და­რი რო­მე­ლი იყო,

  ჩი­რაღ­­ნით ხელ­ში აქ რომ მო­იჭ­რა?

  ხე­ლებს იბ­­ნენ, ნე­ლა ცხრე­ბი­ან,

  ვინ მოკ­ლა ბავ­­ვი, ვინ გა­მო­ფატ­რა?

  ვინ აღ­გა­ვა საცხოვ­რი­სი მი­წის­პი­რის­გან?

  არ­­ვინ არ ჩანს, მხო­ლოდ კვამ­ლია.

  ვინ გარ­ბო­და?

  ქვებ­ზე ბორ­კილ­თა ჟღე­რა მო­მეს­მა

  ამ­ოთხ­რი­ლია თვა­ლე­ბი და

  მოწ­მე კი არ ჩანს.

  6.

  რო­დის გა­­ღებ ხმას,

  რო­დის, რო­დის?

  ჩვე­ნი სიტყ­ვე­ბი მრა­ვალ მა­მა­თა

  პირ­­შო­ებს ჰგვა­ნან.

  ის­­ნი სის­­ლით იკ­ვე­ბე­ბი­ან.

  ნაძ­ვე­ბი ხომ ინ­­ხა­ვენ

  ქა­რის ხა­ტე­ბას,

  რომ ჩა­იქ­რო­ლა და მთებს იქ­ით

  გა­და­­კარ­გა,

  ას­­თი­ვეა სიტყ­ვა­თა ხვედ­რიც, –

  ის­­ნი კა­ცის სა­ხეს მა­ლა­ვენ

  ან ინ­­ხა­ვენ უღრ­მეს წი­აღ­ში.

  კა­ცი კი გაქ­რა.

  ვარ­­­­ლა­ვე­ბი სიტყ­ვებს ეძ­­ბენ

  შე­ნი სი­შიშ­­ლე რომ შე­მო­სეს,

  ზო­დი­­ქო­ებს რომ შე­­სიტყ­­ნენ,

  სად, სად იქ­ნე­ბი,

  რო­ცა თე­ატ­რი გაბ­­­­ვი­ალ­დე­ბა?

  7.

  შენ ხარ ნა­ტან­ჯი

  იქ, იმ ნა­პირ­ზე

  გა­მოქ­ვა­ბუ­ლის პირ­ქუ­ში მზე­რა

  არ გცილ­დე­ბო­და.

  იქ გა­ნი­ცა­დე:

  სიყ­ვა­რუ­ლი,

  კვლა­ვაღ­­გო­მა,

  კვლა­ვამ­ზე­ვე­ბა.

  იქ, სა­დაც წუ­თებს

  სტა­ლაგ­მი­ტე­ბი

  ითვ­ლი­ან უხ­მოდ.

  © “არილი”

 • კატეგორიის გარეშე

  ფირ­დო­უ­სი, "შაჰ­ნა­მე"

  ამ­ბა­ვი სი­­­ში­სა  სპარ­სუ­ლი­დან თარ­­­ნა ინ­გა კა­ლა­ძემ

  ირ­­ნელ­თა ნა­ცი­­ნა­ლუ­რი ეპ­­სი – ფირ­დო­­სის “შაჰ­ნა­მე” ში­ნა­არ­სის გარ­და, თა­ვი­სი ფორ­მი­თაც უაღ­რე­სად სა­ინ­ტე­რე­სო ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ფაქ­ტია. ეს გრან­დი­­ზუ­ლი თხზუ­ლე­ბა ციკ­ლუ­რი წარ­მო­შო­ბის ნა­წი­ლე­ბი­სა­გან შედ­გე­ბა. მი­სი პირ­ველ­წყა­როს ცალ­კე­­ლი დას­რუ­ლე­ბუ­ლი ლე­გენ­დე­ბი, რომ­ლე­ბიც სინ­­რე­ტიზ­მის ეპ­­ქა­ში, სა­სიმ­ღე­რო ჟან­რის სტა­დი­­ზე ჩანს ჩა­სა­ხუ­ლი, იმ­თა­ვით­ვე გა­მიზ­ნუ­ლი უნ­და ყო­ფი­ლი­ყო ერ­თაქ­ტი­­ნი შეს­რუ­ლე­ბი­სა და მოს­მე­ნი­სათ­ვის. მი­­ხე­და­ვად იმ­­სა, რომ პო­­მას წინ უძღ­ვის საკ­მა­ოდ ვრცე­ლი თე­მა­ტი­კის მქო­ნე პრო­ლო­გი (ღმერ­თი, გო­ნე­ბა, შე­საქ­მე, მო­ცი­ქუ­ლის შეს­­მა, ეპ­­სის წყა­რო­­ბი, წიგ­ნის შეთხ­­ვის მი­ზე­ზი, წიგ­ნის დამ­­ვე­თის ხოტ­ბა, სიტყ­ვის ღირ­სე­ბის გან­­ჯა), მი­სი თი­თო­­­ლი ციკ­ლი აგ­რეთ­ვე გა­ფორ­მე­ბუ­ლია შე­სავ­ლი­თა და დას­­­ნით (ანუ პრო­ლოგ-ეპ­­ლო­გით), რაც, ცხა­დია, ავ­ტო­რი­სე­­ლი სიტყ­ვაა, ფოლ­­ლო­რულ წყა­რო­ებ­ში ის­­ნი არ შე­იძ­ლე­ბო­და ყო­ფი­ლი­ყო. ხსე­ნე­ბუ­ლი შე­სავ­ლე­ბი შე­­ცავს მომ­დევ­ნო თხრო­ბის სა­გან­ზე მი­ნიშ­ნე­ბას და ამჟ­ღავ­ნებს ავ­ტო­რის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას ამ საგ­ნი­სად­მი. პრო­ლოგ-ეპ­­ლო­გი ამკ­ვეთ­რებს მო­ცე­მუ­ლი ციკ­ლის ავ­ტო­ნო­მი­­რო­ბას და ეგ­ებ ეს­ეც იყ­ოს ერთ-ერ­თი მი­ზე­ზი იმ­­სა, რომ ირ­­ნის კულ­ტუ­რამ ჩვენს დრომ­დე შე­­ნარ­ჩუ­ნა “შაჰ­ნა­მეს” მკითხ­ველ­თა ინს­ტი­ტუ­ტი და მსმე­ნელ­თა ფარ­თო აუდ­­ტო­რია.

  ქვე­მოთ მკითხ­ველს ვთა­ვა­ზობთ “შაჰ­ნა­მეს” ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე სევ­დი­­ნი ამ­ბის – სი­­­შის ციკ­ლის პრო­ლოგ­სა და პირ­ველ თავს.

  მთარგმნელი


  ჰეი, მე­სიტყ­ვევ, ოქ­რო­პი­რო

  და აზრ­ნა­თე­ლო,

  კვლავ გაგ­ვა­გო­ნე აწ ამ­ბა­ვი,

  გუ­ლის წარ­­ტა­ცი.

  როს სიტყ­ვის ძა­ლი სიბ­­­ნის სიღ­­მეს

  გა­­ტოლ­დე­ბა,

  სუ­ლი მგოს­ნი­სა მა­შინ პო­ვებს

  ჭეშ­მა­რიტ ლხე­ნას.

  ხო­ლო თუ ზრახ­ვა კაცს ავი აქვს

  და უკ­­თუ­რი,

  იმ­ავ სი­­ვით ძირ­ში­ვე სპობს

  ნა­ყოფს აზ­რი­სას.

  ბევ­­საც ეც­­დოს და ამ ცდა­ში

  ჯვარს იც­ვას თა­ვი –

  მო­ყივ­ნე­ბუ­ლი დარ­ჩეს მა­ინც

  ბრძენ­კა­ცის თვალ­ში.

  მაგ­რამ ვინ ხე­დავს აუგს თვის­სა,

  რო­მე­ლი კა­ცი?

  ზნე და ბუ­ნე­ბა თვი­სი უჩ­ანს

  ყვე­ლას კე­თი­ლად.

  ნაღ­ვა­წი შე­ნი წა­რუდ­გი­ნე

  კაცს გულ­მეც­ნი­ერს,

  ნუ­ღა ძევს უქ­მად იგი, რა­ცა

  გა­სა­ცე­მია.

  თუ მო­­წო­ნებს მას სწავ­ლუ­ლი

  და გიძღ­­ნის ქე­ბას,

  წყლით აივ­სე­ბა წყა­რო შე­ნი,

  მა­ცოცხ­ლე­ბე­ლით.

  აწ მსურს მო­გითხ­როთ ძველ­თაძ­ვე­ლი

  ამ­ბა­ვი ერ­თი,

  გა­მორ­ჩე­­ლი კვლავ დეჰ­ყა­ნის

  ნა­ამ­ბობ­თა­გან.(1)

  ფერ­გა­და­სულ­ნი ეს ამ­ბავ­ნი

  აწ ჩე­მის გარ­ჯით

  გა­ნახ­­დე­ბი­ან ხალ­ხი­სათ­ვის

  კე­თილ­სახ­სოვ­რად.

  თუ­კი მე­ბო­ძა მე სი­ცოცხ­ლის

  ხან­­­­ლი­ვი წლე­ბი,

  ამ ქვეყ­ნის სად­გომს დალ­ხი­ნე­ბით

  თუ შევ­­ჩი დიდ­ხანს, –

  ერთ ხეს დავ­ტო­ვებ, მსხმო­­­რეს,

  ჩემ­გან და­ნერ­გულს,

  არ და­­ლე­ვა მას ნა­ყო­ფი

  სა­წუთ­როს ბაღ­ში.

  თუმ­ცა გარ­დავ­­დი ჟამ­თა სვლა­ში

  ორ­მოც­დათ­­რა­მეტს,

  საკ­ვირ­ვე­ლე­ბა უამ­რა­ვი

  თავს გარ­დამ­­დია –

  არ დამ­­რე­ტია ჯერ სი­ცოცხ­ლის

  წა­დი­ლი, ჟი­ნი,

  სა­მის­ნო წიგ­­ში კვლავ ვე­ძი­ებ

  დღე­კე­თილს ჩემ­სას.

  სწო­რედ ამ­­ზე უთქ­ვამს მო­ბედს (2) –

  ბრძენს და გამ­­რი­ახს:

  არ გა­ნახ­­დე­ბა გაც­ვე­თი­ლი

  ერთხელ­ვე სუ­ლი.

  ვიდ­რე ხარ ქვეყ­ნად, ლექ­­თა თქმა­ში

  გან­ლიე დღე­ნი,

  აზრ­ნა­თე­ლი და ზნე­კე­თი­ლი

  იყ­­ვი მუ­დამ!

  როს მი­იც­­ლე­ბი და სამ­­ჯავ­როს

  წარ­­­გე­ბი ღვთი­სას,

  ის გა­ნი­კითხავს ავ­სა და კარგს

  შენ­თა საქ­მე­თა.

  მას­ვე მო­იმ­კი, რაც ოდ­ეს­მე

  და­გი­თე­სია,

  ერთხელ ნათ­­ვა­მი სიტყ­ვა შე­ნი

  წინ და­გიხ­­დე­ბა.

  ენ­­კე­თი­ლი კა­ცი ლან­ძღ­ვას

  არ­ვის­გან ის­მენს,

  სიტყ­ვას თუ იტყ­ვი, ღირ­სე­­ლი

  უნ­და თქვა მხო­ლოდ.

  მაგ­რამ დეჰ­ყა­ნის ნა­ამ­ბო­ბი

  გავ­სინ­ჯოთ ახ­ლა.

  ყუ­რი მი­უგ­დე, რას მოგ­ვითხ­რობს

  კა­ცი მე­სიტყ­ვე.

  ამ­ბა­ვი სი­­­შის დე­დი­სა

  ბრძა­ნებს მო­ბე­დი: ერთ დღეს თუ­სი

  გამ­თე­ნი­ის ჟამს

  მამ­ლის ყი­ვილ­ზე ზე წა­მოდ­გა

  და თან იახ­ლა

  გუ­დარ­ზი, გი­ვი, რამ­დე­ნი­მე

  კვლავ ცხე­ნო­სა­ნი,

  შე­­კაზ­­ნენ და სწრა­ფად გან­­ლეს

  ქა­ლა­ქის ბჭე­ნი.

  დიდ ველს მი­მარ­თეს და­ღუ­­სას (3)

  მათ სა­ნა­დი­როდ,

  ნე­ბას მი­უშ­ვეს ავ­­ზა­ნი

  და შე­ვარ­დენ­ნი.

  ყო­ვე­ლი კუთხით წა­მო­რე­კეს

  ნა­დირ-ფრინ­ვე­ლი,

  იმ­ათ დევ­ნა­ში მი­აღ­წი­ეს

  ნა­პირს მდი­ნა­რის.

  იმ­დე­ნი ჩან­და და­ხო­ცი­ლი

  და და­კო­დი­ლი,

  რომ იკ­მა­რებ­და ლაშ­­რის საზ­­დოდ

  ორ­მოც დლღეს სრუ­ლად.

  იმ სა­ნა­ხებ­თან ახ­ლოს იყო

  მიჯ­ნა თურ­ქე­თის,

  კა­რავთ სიმ­რავ­ლეს და­­ფა­რა

  მი­წა ერ­თი­ან.

  შო­რით მო­ჩან­და მშვე­ნი­­რი

  ქა­ლა­ქი ერ­თი,

  თუ­რის(4) მი­წა-წყლის მე­ზობ­ლად და

  საზ­­­რად მდე­ბა­რე.

  თუს­მა და გივ­მა გა­­ჭე­ნეს

  ცხე­ნე­ბი მარ­დად.

  უკ­ან ჩა­მორ­ჩა რამ­დე­ნი­მე

  მხლე­ბე­ლი ხა­სი.

  იმ მწვა­ნე ჭა­ლაკს მი­­შუ­რა

  ორ­მა მხე­დარ­მა

  და შე­იქ­ცი­ეს ნა­დი­რო­ბით

  მათ ერთხანს თა­ვი.

  უეც­რად ტყე­ში თვა­ლი ჰკი­დეს

  ერთ უც­ხო ას­ულს,

  მყის­ვე მიჰ­მარ­თეს მზე­თუ­ნა­ხავს

  პირ­მო­ცი­ნა­რეთ.

  მსგავ­სი სი­ტურ­ფით არ შო­ბი­ლა

  არ­­ვინ ქვეყ­ნად.

  ვერ უპ­­ვი­და ხინ­ჯი გზა­საც

  მშვე­ნე­ბას მი­სას.

  ნაკ­­თად სა­როს და პი­რად მთვა­რეს

  თუ ჰკი­დებ­და თვალს,

  და­აბ­­მა­ვებ­და კაცს სი­ტურ­ფე

  თვალ­შე­უდ­გა­მი.

  ჰკითხა მას თუს­მა: “პირ­­­ვა­რეო,

  მითხა­რი ერ­თი,

  ამ ჭა­ლა­კის­კენ ვინ გაჩ­ვე­ნა

  შენ გზა სა­ვა­ლი?”

  ასე მი­­გო მან პა­სუ­ხად:

  “გამ­წი­რა მა­მამ,

  გან­­შო­რე­ბი­ვარ მშო­ბელ კუთხეს,

  მის­გან ლტოლ­ვი­ლი.

  ღა­მით დაბ­რუნ­და იგი სმი­დან,

  უზ­­მოდ მთვრა­ლი.

  როს თვა­ლი მკი­და, შო­რი­დან­ვე

  ბრაზ­მო­რე­ულ­მა

  მყის­ვე იშ­იშ­­ლა შხამ­ნა­ლე­სი

  მახ­ვი­ლი ბას­რი –

  თა­ვის მოკ­ვე­თას ჩემ­სას მა­შინ

  იგი ლა­მობ­და”.

  ჩა­მო­მავ­ლო­ბა ჰკითხა ახ­ლა

  ქალს ფა­ლა­ვან­მა,

  მან გა­იხ­სე­ნა გულ­მოდ­გი­ნედ

  თა­ვი­სი გვა­რი.

  ასე მი­­გო: “თეს­­თა­გა­ნი

  ვარ გარ­სი­ვა­ზის.(5)

  აფ­რი­დუნ(6) მე­ფის თვის­ტო­მი და

  შტო მი­სი ძი­რის”.

  კვლავ ჰკითხა თუს­მა: “რი­სად დახ­ვალ

  ასე ქვე­­თად,

  ცხენს რად არ შე­ჯექ და მეგ­ზუ­რი

  რად არ იახ­ელ?”

  მი­­გო ქალ­მა: ცხე­ნი ჩე­მი

  და­ვარ­და გზა­ში,

  მეც მი­წად დამ­ცა ქროლ­ვი­სა­გან

  ქან­­გაწყ­ვე­ტილ­მა.

  და­უთ­ვა­ლა­ვი მქონ­და ოქ­რო,

  თვალ­მარ­გა­ლი­ტი,

  ოქ­რო­სი მერ­­ვა, მო­ოჭ­ვი­ლი,

  თავ­ზე გვირ­­ვი­ნი.

  მაგ­რამ შე­მემ­თხ­ვა ფა­თე­რა­კი.

  წარ­­ტა­ცეს ყვე­ლა,

  ქარ­ქა­შის დარ­ტყ­მით მო­მა­ყე­ნეს

  ტკი­ვი­ლი დი­დი.

  გა­მო­ვე­ქე­ცი იმ ყა­ჩა­ღებს

  მე შიშ­ნე­­ლი,

  მას შემ­დეგ თვალ­ზე ცრემ­ლი სის­­ლის

  არ შემ­­რო­ბია.

  ვი­ცი, რო­დე­საც მო­­გე­ბა

  გონს მა­მა­ჩე­მი,

  მდე­ვარს დაგ­ზავ­ნის უც­­ლობ­ლად

  ჩემს სა­ძებ­ნე­ლად.

  და დე­და­ჩე­მიც მო­იჭ­რე­ბა

  ფიცხ­ლად­ვე ჩემ­თან,

  ვერ გა­და­­ტანს ჩემს მოკ­ვე­თას

  მშო­ბელ კუთხი­დან”.

  ფა­ლავ­ნებს გუ­ლი აუტ­ოკ­დათ

  იმ ქა­ლის ეშ­ხით,

  თა­ვი და­კარ­გა გმირ­მა თუს­მა,

  ძე­მან ნოვ­ზა­რის.

  თქვა ნოვ­ზა­რის ძემ: “მე ვი­პო­ვე,

  იგი ჩე­მია,

  მო­ვა­გელ­ვებ­დი ჩემს ბე­და­ურს,

  ჩანს, არ ამ­­ოდ”.

  აჩ­­რებს გი­ვი: “ჰე მე­ფეო,

  ლაშ­ქართ თა­ვა­დო!

  გა­ნა ჩემს გვერ­დით არ იყ­ავ, როს

  დავ­ყა­რეთ სპა­ნი?”

  არ ცხრე­ბა თუ­სი, ნოვ­ზა­რის ძე

  კვლავ და­ობს იგი:

  “მე მო­ვა­დე­ქო ამ ად­გი­ლებს

  სწო­რედ პირ­ვე­ლად”.

  გი­ვი არ უთ­მობს: ნუ იტყ­ვიო

  მე­ტად მაგ სიტყ­ვას,

  ნა­დი­რის კვალ­მა მო­მიყ­ვა­ნა

  აქ შენ­ზე უწ­ინ.

  ნუ იკ­ად­რე­ბო მრუ­დე სიტყ­ვას

  მხე­ვა­ლის გა­მო,

  ვაჟ­კაცს არ ჰფე­რობს, ამ მი­ზე­ზით

  ატ­­ხოს შფო­თი.

  კვლავ შეჰ­­­ნენ სიტყ­ვას და გაცხარ­და

  და­ვა იმგ­ვა­რად,

  ეს­ღა და­ას­­­ნეს: მოვ­­ვე­თო­თო

  იმ მთვა­რეს თა­ვი.

  ის­ევ ცი­ლო­ბა ჩა­მო­ვარ­და

  ფა­ლა­ვანთ შო­რის,

  ბედ­ზე მი­უს­­რო შუ­­კაც­მა

  მომ­რი­გე­ბელ­მა.

  ურ­ჩია: “ქა­ლი ირ­­ნის შაჰს

  მიჰ­­ვა­რეთ კარ­ზე,

  იმ­ან გან­სა­ჯოს. აას­რუ­ლეთ

  თქვენ ნე­ბა მი­სი”.

  ეკ­­თათ რჩე­ვა. ყუ­რად იღ­ეს

  თუს­მა და გივ­მა,

  ირ­­ნის მე­ფის კა­რი­სა­კენ

  იქ­ცი­ეს პი­რი.

  მე­ფე ქა­უს­მა ქალს შე­ავ­ლო

  რა­წამ­საც თვა­ლი,

  მყის მი­სი ტრფო­ბა და სურ­ვი­ლი

  გულს ჩა­ემ­­­ვა­ლა.

  ორ გმირ ფა­ლა­ვანს მი­უბ­რუნ­და

  მა­შინ ხელ­­წი­ფე,

  “აწ დახ­­ნილ­ხარ­თო, – უბრ­ძა­ნა მათ, –

  ჭირ­სა გზი­სა­სა.

  ქურ­ცი­კია თუ მინ­­­რის შვე­ლი

  გუ­ლის­წამ­ღე­ბი,

  მო­ნა­დი­რე­ბა მი­სი ჰფე­რობს

  დი­დე­ბულს მხო­ლოდ.

  ახ­ლა მი­ამ­ბეთ – და თხრო­ბა­ში

  გან­­ლი­ოთ ეს დღე –

  თუ ავ­­ზე­ბით ნა­თე­ლი მზე

  ვით შე­იპყა­რით?”

  ქალს ჰკითხავს მე­ფე: ვი­სი ხა­რო

  გვა­რით და ტო­მით,

  სა­ხე ფე­რი­ის ჩა­მო­მა­ვალს

  გი­გავ­სო სრუ­ლად.

  მი­­გო: “დე­და ხა­თუ­ნია

  დიდ­­ვა­რო­ვა­ნი,

  მა­მა კი – თეს­ლი სა­ხე­ლო­ვან

  აფ­რი­დუ­ნი­სა.

  გმი­რი სპას­პე­ტი გარ­სი­ვა­ზი –

  პა­პაა ჩე­მი.

  იმ კუთხის მი­წა და­­ფა­რავთ

  მთლად კარ­ვებს მი­სას”.

  “მე­რე ეგ გვა­რი დი­დე­ბუ­ლი,

  ეგ სი­ლა­მა­ზე

  გინ­და და­აჭ­­ნო, მთლად უკ­ვა­ლოდ

  ქარს გა­­ტა­ნო?

  ოქ­როს სა­სახ­ლეს აგ­­შე­ნებ,

  სა­ხამ­სოს შენ­სას,

  თა­ვა­დად დაგ­­ვამ პირ­­­ვა­რე­თა,

  ვი­თარ შეგ­ფე­რის”.

  პა­სუ­ხად ჰკად­რა მე­ფეს ქალ­მა:

  “რა­ჟამს გი­ხი­ლე,

  გა­მო­გარ­ჩია გულ­მა ჩემ­მა

  ფა­ლა­ვანთ შო­რის”.

  ათი ფეხ­მარ­დი ცხე­ნი, ტახ­ტი

  და გვირ­­ვი­ნე­ბი

  მე­ფის დას­ტუ­რით გა­­ბო­ძეს

  ორ­­ვე სტუ­მარს.

  სა­წოლ­სა ბრძა­ნა შეყ­ვა­ნე­ბა

  მე­ფემ ქალ­წუ­ლის,

  ძვირ­ფას საჯ­დომ­ზე დაბ­­ძა­ნე­ბა

  მი­სი სვი­­ნად.

  ტახ­ტი და­უდ­გეს სპი­ლოს ძვლი­სა,

  უც­ხოდ ნა­კე­თი,

  თავ­­მო­ოჭ­ვი­ლი ფი­რუ­ზის ქვით

  ოქ­როს გვირ­­ვი­ნი.

  დი­ბა-ატ­ლა­სით მორ­თეს ქა­ლი,

  ყვი­თე­ლი ფე­რის,

  იაგ­უნ­დე­ბით, ფი­რუ­ზე­ბით,

  ლაჟ­ვარ­დის თვლე­ბით.

  ღვთის გან­ჩი­ნე­ბით რაც ეგ­­ბის,

  ჰგი­ებ­და ყვე­ლა,

  ბრწყი­ნავ­და წით­ლად იაგ­უნ­დი,

  ჯერ გა­უთ­ლე­ლი.(7)

  —————————————

  (1). დეჰ­ყა­ნის ნა­ამ­ბო­ბი – სი­­ჟე­ტის გა­უცხო­­ბის ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ხერ­ხი, რო­მე­ლიც ხში­რა­დაა და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი “შაჰ­ნა­მე­ში”. დეჰ­ყა­ნი – მე­მა­მუ­ლე, სოფ­ლის გან­­გე­ბე­ლი.

  (2). მო­ბე­დი – ზო­რო­ას­­რელ­თა ქუ­რუ­მი.

  (3). და­ღუ­ის ვე­ლი – ზუს­ტი გე­ოგ­რა­ფი­­ლი მდე­ბა­რე­­ბა ცნო­ბი­ლი არ არ­ის.

  (4). თუ­რი – იგ­­ვე თუ­რა­ნი.

  (5). გარ­სე­ვარ­ზი – თუ­რა­ნე­ლი გმი­რის – აფ­რა­სი­­ბის ძმა.

  (6). აფ­რი­დუ­ნი ფე­რი­დუ­ნი – ირ­­ნის მი­თო­ლო­გი­­რი მე­ფე, ზო­ჰა­ქის ჩაგ­­რი­სა­გან ქვეყ­ნის გან­მა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბე­ლი და მი­სი­ვე კა­ნო­ნი­­რი ხელ­­წი­ფე. გა­მარ­­ვე­ბის, თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­სა და სა­მარ­­ლი­­ნო­ბის სიმ­ბო­ლო.

  (7). გა­უთ­ლე­ლი იაგ­უნ­დი – ქალ­წუ­ლო­ბის აღმ­ნიშ­­ნე­ლი მე­ტა­ფო­რა.

  © “არილი”

 • პოეზია (თარგმანი)

  ფირ­დო­უ­სი

  შაჰნამე

  ამ­ბა­ვი სი­­­ში­სა


  სპარ­სუ­ლი­დან თარ­­­ნა ინ­გა კა­ლა­ძემ


  ირნელთა ნაცინალური ეპსი – ფირდოსის “შაჰნამე” შინაარსის გარდა, თავისი ფორმითაც უაღრესად საინტერესო ლიტერატურული ფაქტია. ეს გრანდიზული თხზულება ციკლური წარმოშობის ნაწილებისაგან შედგება. მისი პირველწყაროს ცალკელი დასრულებული ლეგენდები, რომლებიც სინრეტიზმის ეპქაში, სასიმღერო ჟანრის სტადიზე ჩანს ჩასახული, იმთავითვე გამიზნული უნდა ყოფილიყო ერთაქტინი შესრულებისა და მოსმენისათვის. მიხედავად იმსა, რომ პომას წინ უძღვის საკმაოდ ვრცელი თემატიკის მქონე პროლოგი (ღმერთი, გონება, შესაქმე, მოციქულის შესმა, ეპსის წყარობი, წიგნის შეთხვის მიზეზი, წიგნის დამვეთის ხოტბა, სიტყვის ღირსების განჯა), მისი თითოლი ციკლი აგრეთვე გაფორმებულია შესავლითა და დასნით (ანუ პროლოგ-ეპლოგით), რაც, ცხადია, ავტორისელი სიტყვაა, ფოლლორულ წყაროებში ისნი არ შეიძლებოდა ყოფილიყო. ხსენებული შესავლები შეცავს მომდევნო თხრობის საგანზე მინიშნებას და ამჟღავნებს ავტორის დამოკიდებულებას ამ საგნისადმი. პროლოგ-ეპლოგი ამკვეთრებს მოცემული ციკლის ავტონომირობას და ეგებ ესეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი იმსა, რომ ირნის კულტურამ ჩვენს დრომდე შენარჩუნა “შაჰნამეს” მკითხველთა ინსტიტუტი და მსმენელთა ფართო აუდტორია.

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  ქვემოთ მკითხველს ვთავაზობთ “შაჰნამეს” ერთ-ერთი ყველაზე სევდინი ამბის – სიშის ციკლის პროლოგსა და პირ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ველ თავს.

  მთარგმნელი


  ჰეი, მე­სიტყ­ვევ, ოქ­რო­პი­რო

  და აზრ­ნა­თე­ლო,

  კვლავ გაგ­ვა­გო­ნე აწ ამ­ბა­ვი,

  გუ­ლის წარ­­ტა­ცი.

  როს სიტყ­ვის ძა­ლი სიბ­­­ნის სიღ­­მეს

  გა­­ტოლ­დე­ბა,

  სუ­ლი მგოს­ნი­სა მა­შინ პო­ვებს

  ჭეშ­მა­რიტ ლხე­ნას.

  ხო­ლო თუ ზრახ­ვა კაცს ავი აქვს

  და უკ­­თუ­რი,

  იმ­ავ სი­­ვით ძირ­ში­ვე სპობს

  ნა­ყოფს აზ­რი­სას.

  ბევ­­საც ეც­­დოს და ამ ცდა­ში

  ჯვარს იც­ვას თა­ვი –

  მო­ყივ­ნე­ბუ­ლი დარ­ჩეს მა­ინც

  ბრძენ­კა­ცის თვალ­ში.

  მაგ­რამ ვინ ხე­დავს აუგს თვის­სა,

  რო­მე­ლი კა­ცი?

  ზნე და ბუ­ნე­ბა თვი­სი უჩ­ანს

  ყვე­ლას კე­თი­ლად.

  ნაღ­ვა­წი შე­ნი წა­რუდ­გი­ნე

  კაცს გულ­მეც­ნი­ერს,

  ნუ­ღა ძევს უქ­მად იგი, რა­ცა

  გა­სა­ცე­მია.

  თუ მო­­წო­ნებს მას სწავ­ლუ­ლი

  და გიძღ­­ნის ქე­ბას,

  წყლით აივ­სე­ბა წყა­რო შე­ნი,

  მა­ცოცხ­ლე­ბე­ლით.

  აწ მსურს მო­გითხ­როთ ძველ­თაძ­ვე­ლი

  ამ­ბა­ვი ერ­თი,

  გა­მორ­ჩე­­ლი კვლავ დეჰ­ყა­ნის

  ნა­ამ­ბობ­თა­გან.(1)

  ფერ­გა­და­სულ­ნი ეს ამ­ბავ­ნი

  აწ ჩე­მის გარ­ჯით

  გა­ნახ­­დე­ბი­ან ხალ­ხი­სათ­ვის

  კე­თილ­სახ­სოვ­რად.

  თუ­კი მე­ბო­ძა მე სი­ცოცხ­ლის

  ხან­­­­ლი­ვი წლე­ბი,

  ამ ქვეყ­ნის სად­გომს დალ­ხი­ნე­ბით

  თუ შევ­­ჩი დიდ­ხანს, –

  ერთ ხეს დავ­ტო­ვებ, მსხმო­­­რეს,

  ჩემ­გან და­ნერ­გულს,

  არ და­­ლე­ვა მას ნა­ყო­ფი

  სა­წუთ­როს ბაღ­ში.

  თუმ­ცა გარ­დავ­­დი ჟამ­თა სვლა­ში

  ორ­მოც­დათ­­რა­მეტს,

  საკ­ვირ­ვე­ლე­ბა უამ­რა­ვი

  თავს გარ­დამ­­დია –

  არ დამ­­რე­ტია ჯერ სი­ცოცხ­ლის

  წა­დი­ლი, ჟი­ნი,

  სა­მის­ნო წიგ­­ში კვლავ ვე­ძი­ებ

  დღე­კე­თილს ჩემ­სას.

  სწო­რედ ამ­­ზე უთქ­ვამს მო­ბედს (2) –

  ბრძენს და გამ­­რი­ახს:

  არ გა­ნახ­­დე­ბა გაც­ვე­თი­ლი

  ერთხელ­ვე სუ­ლი.

  ვიდ­რე ხარ ქვეყ­ნად, ლექ­­თა თქმა­ში

  გან­ლიე დღე­ნი,

  აზრ­ნა­თე­ლი და ზნე­კე­თი­ლი

  იყ­­ვი მუ­დამ!

  როს მი­იც­­ლე­ბი და სამ­­ჯავ­როს

  წარ­­­გე­ბი ღვთი­სას,

  ის გა­ნი­კითხავს ავ­სა და კარგს

  შენ­თა საქ­მე­თა.

  მას­ვე მო­იმ­კი, რაც ოდ­ეს­მე

  და­გი­თე­სია,

  ერთხელ ნათ­­ვა­მი სიტყ­ვა შე­ნი

  წინ და­გიხ­­დე­ბა.

  ენ­­კე­თი­ლი კა­ცი ლან­ძღ­ვას

  არ­ვის­გან ის­მენს,

  სიტყ­ვას თუ იტყ­ვი, ღირ­სე­­ლი

  უნ­და თქვა მხო­ლოდ.

  მაგ­რამ დეჰ­ყა­ნის ნა­ამ­ბო­ბი

  გავ­სინ­ჯოთ ახ­ლა.

  ყუ­რი მი­უგ­დე, რას მოგ­ვითხ­რობს

  კა­ცი მე­სიტყ­ვე.

  ამ­ბა­ვი სი­­­შის დე­დი­სა

  ბრძა­ნებს მო­ბე­დი: ერთ დღეს თუ­სი

  გამ­თე­ნი­ის ჟამს

  მამ­ლის ყი­ვილ­ზე ზე წა­მოდ­გა

  და თან იახ­ლა

  გუ­დარ­ზი, გი­ვი, რამ­დე­ნი­მე

  კვლავ ცხე­ნო­სა­ნი,

  შე­­კაზ­­ნენ და სწრა­ფად გან­­ლეს

  ქა­ლა­ქის ბჭე­ნი.

  დიდ ველს მი­მარ­თეს და­ღუ­­სას (3)

  მათ სა­ნა­დი­როდ,

  ნე­ბას მი­უშ­ვეს ავ­­ზა­ნი

  და შე­ვარ­დენ­ნი.

  ყო­ვე­ლი კუთხით წა­მო­რე­კეს

  ნა­დირ-ფრინ­ვე­ლი,

  იმ­ათ დევ­ნა­ში მი­აღ­წი­ეს

  ნა­პირს მდი­ნა­რის.

  იმ­დე­ნი ჩან­და და­ხო­ცი­ლი

  და და­კო­დი­ლი,

  რომ იკ­მა­რებ­და ლაშ­­რის საზ­­დოდ

  ორ­მოც დლღეს სრუ­ლად.

  იმ სა­ნა­ხებ­თან ახ­ლოს იყო

  მიჯ­ნა თურ­ქე­თის,

  კა­რავთ სიმ­რავ­ლეს და­­ფა­რა

  მი­წა ერ­თი­ან.

  შო­რით მო­ჩან­და მშვე­ნი­­რი

  ქა­ლა­ქი ერ­თი,

  თუ­რის(4) მი­წა-წყლის მე­ზობ­ლად და

  საზ­­­რად მდე­ბა­რე.

  თუს­მა და გივ­მა გა­­ჭე­ნეს

  ცხე­ნე­ბი მარ­დად.

  უკ­ან ჩა­მორ­ჩა რამ­დე­ნი­მე

  მხლე­ბე­ლი ხა­სი.

  იმ მწვა­ნე ჭა­ლაკს მი­­შუ­რა

  ორ­მა მხე­დარ­მა

  და შე­იქ­ცი­ეს ნა­დი­რო­ბით

  მათ ერთხანს თა­ვი.

  უეც­რად ტყე­ში თვა­ლი ჰკი­დეს

  ერთ უც­ხო ას­ულს,

  მყის­ვე მიჰ­მარ­თეს მზე­თუ­ნა­ხავს

  პირ­მო­ცი­ნა­რეთ.

  მსგავ­სი სი­ტურ­ფით არ შო­ბი­ლა

  არ­­ვინ ქვეყ­ნად.

  ვერ უპ­­ვი­და ხინ­ჯი გზა­საც

  მშვე­ნე­ბას მი­სას.

  ნაკ­­თად სა­როს და პი­რად მთვა­რეს

  თუ ჰკი­დებ­და თვალს,

  და­აბ­­მა­ვებ­და კაცს სი­ტურ­ფე

  თვალ­შე­უდ­გა­მი.

  ჰკითხა მას თუს­მა: “პირ­­­ვა­რეო,

  მითხა­რი ერ­თი,

  ამ ჭა­ლა­კის­კენ ვინ გაჩ­ვე­ნა

  შენ გზა სა­ვა­ლი?”

  ასე მი­­გო მან პა­სუ­ხად:

  “გამ­წი­რა მა­მამ,

  გან­­შო­რე­ბი­ვარ მშო­ბელ კუთხეს,

  მის­გან ლტოლ­ვი­ლი.

  ღა­მით დაბ­რუნ­და იგი სმი­დან,

  უზ­­მოდ მთვრა­ლი.

  როს თვა­ლი მკი­და, შო­რი­დან­ვე

  ბრაზ­მო­რე­ულ­მა

  მყის­ვე იშ­იშ­­ლა შხამ­ნა­ლე­სი

  მახ­ვი­ლი ბას­რი –

  თა­ვის მოკ­ვე­თას ჩემ­სას მა­შინ

  იგი ლა­მობ­და”.

  ჩა­მო­მავ­ლო­ბა ჰკითხა ახ­ლა

  ქალს ფა­ლა­ვან­მა,

  მან გა­იხ­სე­ნა გულ­მოდ­გი­ნედ

  თა­ვი­სი გვა­რი.

  ასე მი­­გო: “თეს­­თა­გა­ნი

  ვარ გარ­სი­ვა­ზის.(5)

  აფ­რი­დუნ(6) მე­ფის თვის­ტო­მი და

  შტო მი­სი ძი­რის”.

  კვლავ ჰკითხა თუს­მა: “რი­სად დახ­ვალ

  ასე ქვე­­თად,

  ცხენს რად არ შე­ჯექ და მეგ­ზუ­რი

  რად არ იახ­ელ?”

  მი­­გო ქალ­მა: ცხე­ნი ჩე­მი

  და­ვარ­და გზა­ში,

  მეც მი­წად დამ­ცა ქროლ­ვი­სა­გან

  ქან­­გაწყ­ვე­ტილ­მა.

  და­უთ­ვა­ლა­ვი მქონ­და ოქ­რო,

  თვალ­მარ­გა­ლი­ტი,

  ოქ­რო­სი მერ­­ვა, მო­ოჭ­ვი­ლი,

  თავ­ზე გვირ­­ვი­ნი.

  მაგ­რამ შე­მემ­თხ­ვა ფა­თე­რა­კი.

  წარ­­ტა­ცეს ყვე­ლა,

  ქარ­ქა­შის დარ­ტყ­მით მო­მა­ყე­ნეს

  ტკი­ვი­ლი დი­დი.

  გა­მო­ვე­ქე­ცი იმ ყა­ჩა­ღებს

  მე შიშ­ნე­­ლი,

  მას შემ­დეგ თვალ­ზე ცრემ­ლი სის­­ლის

  არ შემ­­რო­ბია.

  ვი­ცი, რო­დე­საც მო­­გე­ბა

  გონს მა­მა­ჩე­მი,

  მდე­ვარს დაგ­ზავ­ნის უც­­ლობ­ლად

  ჩემს სა­ძებ­ნე­ლად.

  და დე­და­ჩე­მიც მო­იჭ­რე­ბა

  ფიცხ­ლად­ვე ჩემ­თან,

  ვერ გა­და­­ტანს ჩემს მოკ­ვე­თას

  მშო­ბელ კუთხი­დან”.

  ფა­ლავ­ნებს გუ­ლი აუტ­ოკ­დათ

  იმ ქა­ლის ეშ­ხით,

  თა­ვი და­კარ­გა გმირ­მა თუს­მა,

  ძე­მან ნოვ­ზა­რის.

  თქვა ნოვ­ზა­რის ძემ: “მე ვი­პო­ვე,

  იგი ჩე­მია,

  მო­ვა­გელ­ვებ­დი ჩემს ბე­და­ურს,

  ჩანს, არ ამ­­ოდ”.

  აჩ­­რებს გი­ვი: “ჰე მე­ფეო,

  ლაშ­ქართ თა­ვა­დო!

  გა­ნა ჩემს გვერ­დით არ იყ­ავ, როს

  დავ­ყა­რეთ სპა­ნი?”

  არ ცხრე­ბა თუ­სი, ნოვ­ზა­რის ძე

  კვლავ და­ობს იგი:

  “მე მო­ვა­დე­ქო ამ ად­გი­ლებს

  სწო­რედ პირ­ვე­ლად”.

  გი­ვი არ უთ­მობს: ნუ იტყ­ვიო

  მე­ტად მაგ სიტყ­ვას,

  ნა­დი­რის კვალ­მა მო­მიყ­ვა­ნა

  აქ შენ­ზე უწ­ინ.

  ნუ იკ­ად­რე­ბო მრუ­დე სიტყ­ვას

  მხე­ვა­ლის გა­მო,

  ვაჟ­კაცს არ ჰფე­რობს, ამ მი­ზე­ზით

  ატ­­ხოს შფო­თი.

  კვლავ შეჰ­­­ნენ სიტყ­ვას და გაცხარ­და

  და­ვა იმგ­ვა­რად,

  ეს­ღა და­ას­­­ნეს: მოვ­­ვე­თო­თო

  იმ მთვა­რეს თა­ვი.

  ის­ევ ცი­ლო­ბა ჩა­მო­ვარ­და

  ფა­ლა­ვანთ შო­რის,

  ბედ­ზე მი­უს­­რო შუ­­კაც­მა

  მომ­რი­გე­ბელ­მა.

  ურ­ჩია: “ქა­ლი ირ­­ნის შაჰს

  მიჰ­­ვა­რეთ კარ­ზე,

  იმ­ან გან­სა­ჯოს. აას­რუ­ლეთ

  თქვენ ნე­ბა მი­სი”.

  ეკ­­თათ რჩე­ვა. ყუ­რად იღ­ეს

  თუს­მა და გივ­მა,

  ირ­­ნის მე­ფის კა­რი­სა­კენ

  იქ­ცი­ეს პი­რი.

  მე­ფე ქა­უს­მა ქალს შე­ავ­ლო

  რა­წამ­საც თვა­ლი,

  მყის მი­სი ტრფო­ბა და სურ­ვი­ლი

  გულს ჩა­ემ­­­ვა­ლა.

  ორ გმირ ფა­ლა­ვანს მი­უბ­რუნ­და

  მა­შინ ხელ­­წი­ფე,

  “აწ დახ­­ნილ­ხარ­თო, – უბრ­ძა­ნა მათ, –

  ჭირ­სა გზი­სა­სა.

  ქურ­ცი­კია თუ მინ­­­რის შვე­ლი

  გუ­ლის­წამ­ღე­ბი,

  მო­ნა­დი­რე­ბა მი­სი ჰფე­რობს

  დი­დე­ბულს მხო­ლოდ.

  ახ­ლა მი­ამ­ბეთ – და თხრო­ბა­ში

  გან­­ლი­ოთ ეს დღე –

  თუ ავ­­ზე­ბით ნა­თე­ლი მზე

  ვით შე­იპყა­რით?”

  ქალს ჰკითხავს მე­ფე: ვი­სი ხა­რო

  გვა­რით და ტო­მით,

  სა­ხე ფე­რი­ის ჩა­მო­მა­ვალს

  გი­გავ­სო სრუ­ლად.

  მი­­გო: “დე­და ხა­თუ­ნია

  დიდ­­ვა­რო­ვა­ნი,

  მა­მა კი – თეს­ლი სა­ხე­ლო­ვან

  აფ­რი­დუ­ნი­სა.

  გმი­რი სპას­პე­ტი გარ­სი­ვა­ზი –

  პა­პაა ჩე­მი.

  იმ კუთხის მი­წა და­­ფა­რავთ

  მთლად კარ­ვებს მი­სას”.

  “მე­რე ეგ გვა­რი დი­დე­ბუ­ლი,

  ეგ სი­ლა­მა­ზე

  გინ­და და­აჭ­­ნო, მთლად უკ­ვა­ლოდ

  ქარს გა­­ტა­ნო?

  ოქ­როს სა­სახ­ლეს აგ­­შე­ნებ,

  სა­ხამ­სოს შენ­სას,

  თა­ვა­დად დაგ­­ვამ პირ­­­ვა­რე­თა,

  ვი­თარ შეგ­ფე­რის”.

  პა­სუ­ხად ჰკად­რა მე­ფეს ქალ­მა:

  “რა­ჟამს გი­ხი­ლე,

  გა­მო­გარ­ჩია გულ­მა ჩემ­მა

  ფა­ლა­ვანთ შო­რის”.

  ათი ფეხ­მარ­დი ცხე­ნი, ტახ­ტი

  და გვირ­­ვი­ნე­ბი

  მე­ფის დას­ტუ­რით გა­­ბო­ძეს

  ორ­­ვე სტუ­მარს.

  სა­წოლ­სა ბრძა­ნა შეყ­ვა­ნე­ბა

  მე­ფემ ქალ­წუ­ლის,

  ძვირ­ფას საჯ­დომ­ზე დაბ­­ძა­ნე­ბა

  მი­სი სვი­­ნად.

  ტახ­ტი და­უდ­გეს სპი­ლოს ძვლი­სა,

  უც­ხოდ ნა­კე­თი,

  თავ­­მო­ოჭ­ვი­ლი ფი­რუ­ზის ქვით

  ოქ­როს გვირ­­ვი­ნი.

  დი­ბა-ატ­ლა­სით მორ­თეს ქა­ლი,

  ყვი­თე­ლი ფე­რის,

  იაგ­უნ­დე­ბით, ფი­რუ­ზე­ბით,

  ლაჟ­ვარ­დის თვლე­ბით.

  ღვთის გან­ჩი­ნე­ბით რაც ეგ­­ბის,

  ჰგი­ებ­და ყვე­ლა,

  ბრწყი­ნავ­და წით­ლად იაგ­უნ­დი,

  ჯერ გა­უთ­ლე­ლი.(7)

  —————————————

  (1). დეჰ­ყა­ნის ნა­ამ­ბო­ბი – სი­­ჟე­ტის გა­უცხო­­ბის ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ხერ­ხი, რო­მე­ლიც ხში­რა­დაა და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი “შაჰ­ნა­მე­ში”. დეჰ­ყა­ნი – მე­მა­მუ­ლე, სოფ­ლის გან­­გე­ბე­ლი.

  (2). მო­ბე­დი – ზო­რო­ას­­რელ­თა ქუ­რუ­მი.

  (3). და­ღუ­ის ვე­ლი – ზუს­ტი გე­ოგ­რა­ფი­­ლი მდე­ბა­რე­­ბა ცნო­ბი­ლი არ არ­ის.

  (4). თუ­რი – იგ­­ვე თუ­რა­ნი.

  (5). გარ­სე­ვარ­ზი – თუ­რა­ნე­ლი გმი­რის – აფ­რა­სი­­ბის ძმა.

  (6). აფ­რი­დუ­ნი ფე­რი­დუ­ნი – ირ­­ნის მი­თო­ლო­გი­­რი მე­ფე, ზო­ჰა­ქის ჩაგ­­რი­სა­გან ქვეყ­ნის გან­მა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბე­ლი და მი­სი­ვე კა­ნო­ნი­­რი ხელ­­წი­ფე. გა­მარ­­ვე­ბის, თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­სა და სა­მარ­­ლი­­ნო­ბის სიმ­ბო­ლო.

  (7). გა­უთ­ლე­ლი იაგ­უნ­დი – ქალ­წუ­ლო­ბის აღმ­ნიშ­­ნე­ლი მე­ტა­ფო­რა.

  © “არილი”

 • დრამატურგია

  ვუ­დი ალ­ე­ნი

  ­­­­­სიკვდილი აკაკუ­ნებს

  თარგმნა ეკა ჭიალაშვილმა

  მოქ­მე­დე­ბა ხდე­ბა სად­ღაც კიუ გარ­დენ­სის მი­და­მო­ში, ეკ­ერ­მა­ნე­ბის ორ­სარ­თუ­ლი­­ნი სახ­ლის სა­ძი­ნე­ბელ­ში. კედ­ლებს ხა­ლი­ჩე­ბი ფა­რავს. იქ­ვე დი­დი, ორ­კა­ცი­­ნი სა­წო­ლი და ფარ­თო კო­მო­დი დგას, ოთ­­ხი ავ­­ჯი­თა და ფარ­დე­ბით სა­გულ­და­გუ­ლო­დაა გაწყო­ბი­ლი. კედ­ლებ­ზე რამ­დე­ნი­მე სუ­რა­თი და ერ­თი უხ­­­რო ბა­რო­მეტ­რი კი­დია. ფარ­დის აწ­­ვის­თა­ნა­ვე ის­მის ნა­ზი კლა­სი­კუ­რი მუ­სი­კის ხმა. ლო­გინ­ზე წევს ორ­მოც­დაჩ­ვიდ­მეტ წელს მიღ­წე­­ლი ტან­საც­­ლის მწარ­მო­­ბე­ლი, მე­ლო­ტი და ღი­პი­­ნი ნეტ ეკ­ერ­მა­ნი და გა­ზეთ “დე­­ლი ნი­­სის” ხვა­ლინ­დე­ლი ახ­­ლი ამ­ბე­ბის ქრო­ნი­კის კითხ­ვას ამ­თავ­რებს. აბ­­ნოს ხა­ლა­თი აც­ვია, ფეხ­ზე კი – ქო­შე­ბი და სა­წო­ლის თეთრ თავ­ფი­ცარ­ზე მი­მაგ­რე­ბუ­ლი ლამ­ფის შუქ­ზე გა­ზეთს ჩაჰ­ყუ­რებს. შუ­­ღა­მე ახ­ლოვ­დე­ბა. მო­­ლოდ­ნე­ლად რა­ღაც ხმა­­რი გვეს­მის, ნე­ტი წა­მოჯ­დე­ბა და ფან­­რის­კენ იხ­­დე­ბა.

  ნე­ტი: ეს რა ჯან­და­ბა იყო?

  (ფან­­რი­დან ტლან­ქად მო­ცო­ცავს პირ­ქუ­ში, ლა­ბა­და­ში გახ­ვე­­ლი სხე­­ლი. და­­პა­ტი­ჟე­ბელ სტუ­მარს შა­ვი კა­პი­­შო­ნი წა­მო­უც­ვამს, ტან­ზეც შა­ვი სა­მო­სი შე­მოტ­მას­ნია. კა­პი­­შო­ნი თავს უფ­­რავს, მაგ­რამ შუა ხნი­სა და მიტ­­ლის­­რად გა­და­ფით­რე­ბულ სა­ხეს კი არა. რა­ღა­ცით ნეტს ჩა­მოჰ­გავს. უც­ნო­ბი ხმა­მაღ­ლა ბურ­ტყუ­ნებს და იმ­უქ­რე­ბა, მე­რე ფან­­რის რა­ფა­ზე გა­და­კოტ­რი­ალ­დე­ბა და იატ­აკ­ზე ეც­­მა).

  სიკ­­დი­ლი (დი­ახ, სწო­რედ რომ იგი): უფ­­ლო იესო! ლა­მის კი­სე­რი არ მო­ვიმ­­­რიე!

  ნე­ტი (შეც­ბუ­ნე­ბუ­ლი შეჰ­ყუ­რებს): ვინ ბრძან­დე­ბით?

  სიკ­­დი­ლი: სიკ­­დი­ლი ვარ.

  ნე­ტი: ვინ?

  სიკ­­დი­ლი: სიკ­­დი­ლი. მო­მის­მი­ნე, შე­იძ­ლე­ბა დავ­­დე? კი­ნა­ღამ კი­სე­რი მომ­ტყ­და. ფო­თო­ლი­ვით ვცახ­ცა­ხებ.

  ნე­ტი: ვინ ბრძან­დე­ბით?

  სიკ­­დი­ლი: სიკ­­დი­ლი. ერთ ჭი­ქა წყალს ვერ და­მა­ლე­ვი­ნებ?

  ნე­ტი: სიკ­­დი­ლი? მა­გით რი­სი თქმა გსურთ?

  სიკ­­დი­ლი: რა გე­მარ­თე­ბა? შავ კოს­ტი­უმ­სა და გა­ფით­რე­ბულ სა­ხეს ხომ ხე­დავ?

  ნე­ტი: ჰოო.

  სიკ­­დი­ლი: რო­გორ ფიქ­რობ, დღეს ჰე­ლო­­ინს ვზე­­მობთ?

  ნე­ტი: არა.

  სიკ­­დი­ლი: მაშ, სიკ­­დი­ლი ვყო­ფილ­ვარ. აბა, ახ­ლა მა­ინც თუ და­მა­ლე­ვი­ნებ წყალს? გინ­დაც “ფრეს­კა” იყ­ოს.

  ნე­ტი: ვი­თომ ხუმ­რო­ბაა…

  სიკ­­დი­ლი: რა ხუმ­რო­ბა? ორ­მოც­დაჩ­ვიდ­მე­ტის არა ხარ? ნეტ ეკ­ერ­მა­ნი, პე­სი­ფი­კის ქუ­ჩა ერ­თი, წი­ლა­დი თვრა­მე­ტი, არა? თუ არ­­ფე­რი მეშ­ლე­ბა… მო­­ცა, ერ­თი გა­მო­ძა­ხე­ბის ფურ­ცე­ლი გა­და­ვა­მოწ­მო (ჯი­ბე­ში იქ­­ქე­ბა, მე­რე კი წარ­მო­ად­გენს ბა­რათს, რო­მელ­საც მი­სა­მარ­თი აწ­­რია. ბა­რა­თი და­მა­ჯე­რებ­ლო­ბას მა­ტებს მის სიტყ­ვებს).

  ნე­ტი: რა გნე­ბავთ ჩემ­გან?

  სიკ­­დი­ლი: რა მნე­ბავს? რო­გორ გგო­ნია, მა­ინც რა უნ­და მნე­ბავ­დეს?

  ნე­ტი: ეტ­ყო­ბა მე­ხუმ­რე­ბით. ჯან­­­თე­ლო­ბას მე არ ვუ­ჩი­ვი.

  სიკ­­დი­ლი (აუღ­ელ­ვებ­ლად): ოჰო! (აქ­ეთ-იქ­ით მი­მო­­ხე­დავს). სა­­მუ­რი ად­გი­ლია, ღმერ­­მა­ნი. სულ შე­ნი ნა­ხე­ლა­ვია?

  ნე­ტი: დე­კო­რა­ტო­რი და­ვი­ქი­რა­ვეთ, მაგ­რამ არც ჩვენ დაგ­ვიკ­ლია ხე­ლი.

  სიკ­­დი­ლი (შეჰ­ყუ­რებს სუ­რათს კე­დელ­ზე): მიყ­ვარს ას­­თი დიდ­­ვა­ლე­ბა ბავ­­ვე­ბი.

  ნე­ტი: ჯერ არ მინ­და წას­­ლა.

  სიკ­­დი­ლი: წას­­ლა არ გინ­და? შე­ნი ჭი­რი­მე, არ და­მიწყო ახ­ლა ეგ­­თე­ბი. ამ­დე­ნი ცოც­ვი­სა­გან ის­­დაც ლა­მი­საა გუ­ლი ამ­­რი­ოს.

  ნე­ტი: რო­მელ ცოც­ვა­ზე მე­ლა­პარ­კე­ბით?

  სიკ­­დი­ლი: საწ­ვი­მარ მილს ამ­ოვ­ყე­ვი. რა არ ვი­ღო­ნე, რომ ჩე­მი გა­მოცხა­დე­ბა დრა­მა­ტუ­ლი ყო­ფი­ლი­ყო. შევ­ყუ­რებ ფარ­თო ფან­­რებს, შენ გღვი­ძავს და კითხუ­ლობ. ეგ­რე­ვე ვი­ფიქ­რე, ღირს-მეთ­ქი. ავძ­­რე­ბი, შე­ვალ, ცო­ტას… ხო აზრ­ზე ხარ… (თი­თებს გა­ატ­კა­ცუ­ნებს). ამ­­სო­ბა­ში ვა­ზის წნელ­ში ქუს­ლი მეხ­ლარ­თე­ბა, მი­ლი ტყდე­ბა, მე კი რა­ღაც ძაფ­ზე­ღა ვკი­დი­ვარ. მე­რე ეს ჩე­მი ლა­ბა­დაც ფხრე­წას იწ­ყებს. მო­დი რა, უბ­რა­ლოდ ავდ­გეთ და წა­ვი­დეთ. ძა­ლი­ან მძი­მე ღა­მე მქონ­და.

  ნე­ტი: ჩე­მი საწ­ვი­მა­რი მი­ლი გა­ტე­ხეთ?

  სიკ­­დი­ლი: გა­ტე­ხეთ! არ გამ­ტყ­და­რა. ოდ­ნავ გა­­ღუ­ნა. არ­­ფე­რი გა­გი­გო­ნია? ძირს ჩა­მო­ვაგ­დე.

  ნე­ტი: ვკითხუ­ლობ­დი.

  სიკ­­დი­ლი: ეტ­ყო­ბა მაგ­რა გა­გი­ტა­ცა ხო იცი! (ხელ­ში იღ­ებს გა­ზეთს, რო­მელ­საც ნე­ტი კითხუ­ლობ­და). “ად­გილ­ზე და­­კა­ვეს მა­რი­ხუ­­ნას ორ­გი­­ში მო­ნა­წი­ლე სტუ­დენ­ტი გო­გო­ნე­ბი”. არ მათხო­ვებ?

  ნე­ტი: ჯერ არ და­მიმ­თავ­რე­ბია.

  სიკ­­დი­ლი: ეეჰ, არც კი ვი­ცი, ეს ყვე­ლა­ფე­რი რო­გორ გითხ­რა, მე­გო­ბა­რო…

  ნე­ტი: ქვე­მოთ, ზა­რი რა­ტომ არ და­რე­კეთ?

  სიკ­­დი­ლი: გე­უბ­ნე­ბი, შე­მეძ­ლო ას­ეც მოვ­­ცე­­ლი­ყა­ვი, მაგ­რამ აბა რო­გორ გა­მო­ვი­დო­და? ასე კი ცო­ტა დრა­მა­ტუ­ლი ელ­ფე­რი აქვს. ჰო, რა­ღაც ამ­დაგ­ვა­რი. “ფა­უს­ტი” წა­გი­კითხავს?

  ნე­ტი: რა?

  სიკ­­დი­ლი: ვთქვათ და მარ­ტო არ ყო­ფი­ლი­ყა­ვი. ზი­ხარ ვი­ღაც მნიშ­­ნე­ლო­ვან ხალ­­თან ერ­თად. მე, სიკ­­დილ­მა, ზა­რი დავ­რე­კო და წინ ისე ჩა­გი­­როთ, ვი­თომც აქ არ­­ფე­რიაო. აბა, რა­ებ­სა ჩმა­ხავ, ტვი­ნი სა­და გაქვს?

  ნე­ტი: მო­მის­მი­ნეთ, მის­ტერ. უკ­ვე ძა­ლი­ან გვი­­ნაა.

  სიკ­­დი­ლი: ჰოო. აბა, მო­დი­ხარ?

  ნე­ტი: სად მოვ­დი­ვარ?

  სიკ­­დი­ლი: სიკ­­დილ­ში, ძმაო. იქ, იმ ყვე­ლა­ზე მთა­ვარ­თან! სა­მოთხე, ბედ­ნი­­რი და უზ­რუნ­ვე­ლი იმქ­ვეყ­ნი­­რი ყო­ფა (მე­რე სა­კუ­თარ მუხლს და­ხე­დავს). გე­უბ­ნე­ბი, ძა­ლი­ან სე­რი­­ზუ­ლი ჭრი­ლო­ბაა-მეთ­ქი. მგო­ნი, პირ­ველ საქ­მე­ზე­ვე გან­­რე­ნა ავ­­კი­დე.

  ნე­ტი: ერ­თი წუ­თი მა­ცა­დე. დრო მჭირ­დე­ბა. წა­მო­სას­­ლე­ლად ჯერ არა ვარ მზად.

  სიკ­­დი­ლი: ვწუხ­ვარ, მაგ­რამ ვე­რაფ­რით და­გეხ­მა­რე­ბი. დი­დი სი­­მოვ­ნე­ბით, მაგ­რამ – რა გი­ყო, დრო მო­გი­ვი­და.

  ნე­ტი: დრო რა­ნა­­რად მო­მი­ვი­და, რო­ცა სულ ეს-ესაა “მო­დისტ ორ­­ჯი­ნალ­ში” და­ვიზ­­ვიე თა­ვი.

  სიკ­­დი­ლი: რა ბე­დე­ნაა, ერ­თი-ორი დო­ლა­რით მე­ტი გექ­ნე­ბა, თუ ნაკ­ლე­ბი.

  ნე­ტი: აბა, შენ რა გე­ნაღ­­ლე­ბა? ალ­ბათ მთელ ხარ­ჯებს გი­ნაზ­ღა­­რე­ბენ.

  სიკ­­დი­ლი: აბა, მო­დი­ხარ თუ არა?

  ნე­ტი (ახ­ედ-და­ხე­დავს): მა­პა­ტი­ეთ, მაგ­რამ ვე­რაფ­რით და­მი­ჯე­რე­ბია, რომ სიკ­­დი­ლი ხართ.

  სიკ­­დი­ლი: რა­ტომ? აბა, ვის ელ­­დი, როკ ჰად­სო­ნი გა­მო­გეცხა­დე­ბო­და?

  ნე­ტი: არა, ეგ რა შუ­­შია.

  სიკ­­დი­ლი: ვწუხ­ვარ-მეთ­ქი, იმ­­დი თუ ვერ გა­გი­მარ­­ლე.

  ნე­ტი: კარ­გი, არ გეწყი­ნოთ. არც კი ვი­ცი… ყო­ველ­­ვის მე­გო­ნა, რომ თქვენ უფ­რო… რო­გორ გითხ­რათ… უფ­რო მა­ღა­ლი იქ­ნე­ბო­დით.

  სიკ­­დი­ლი: ხუ­თი ფუ­ტი და შვი­დი დი­­მი. წო­ნას თუ გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნებთ, სა­შუ­­ლო სი­მაღ­ლი­სა მქვია.

  ნე­ტი: იც­ით, რა­ღა­ცით მეც მგავ­ხართ.

  სიკ­­დი­ლი: აბა, ვის უნ­და ვგავ­დე? მე ხომ შე­ნი სიკ­­დი­ლი ვარ.

  ნე­ტი: იქ­ნებ, ცო­ტა მად­რო­ვოთ. ერ­თი დღე.

  სიკ­­დი­ლი: არ შე­მიძ­ლია. სხვა­ნა­­რად რო­გორ­ღა გითხ­რა?

  ნე­ტი: მხო­ლოდ ერ­თი დღე. ოც­და­ოთხი სა­­თი.

  სიკ­­დი­ლი: რა­ში გჭირ­დე­ბა? რა­დი­­თი გად­მოს­ცეს, ხვალ წვი­მა იქ­ნე­ბაო.

  ნე­ტი: იქ­ნებ რა­­მე იღ­­ნოთ?

  სიკ­­დი­ლი: მა­ინც, რა?

  ნე­ტი: ჭად­რაკს თა­მა­შობთ?

  სიკ­­დი­ლი: არა, არ ვთა­მა­შობ.

  ნე­ტი: ერთხელ თქვე­ნი სუ­რა­თი ვნა­ხე, ჭად­რაკს თა­მა­შობ­დით.

  სიკ­­დი­ლი: ეგ მე არ ვიქ­ნე­ბო­დი, რად­გან ჭად­რაკს სა­ერ­თოდ არ ვე­კა­რე­ბი. კუნ­კე­ნი კი­დე შე­იძ­ლე­ბა.

  ნე­ტი: კუნ­კენს თა­მა­შობთ?

  სიკ­­დი­ლი: კუნ­კენს თუ ვთა­მა­შობ? პა­რი­ზი ქა­ლა­ქია?

  ნე­ტი: კარ­გად გა­მოგ­დით, სხვა­თა შო­რის.

  სიკ­­დი­ლი: ძა­ლი­ან კარ­გად.

  ნე­ტი: იც­ით, ახ­ლა რას ვი­ზამ?

  სიკ­­დი­ლი: მო­დი რა, გა­რი­გე­ბე­ბი არ გვინ­და.

  ნე­ტი: კუნ­კენს გე­თა­მა­შე­ბით. თუ მო­­გებთ, უს­იტყ­ვოდ მოგ­­ვე­ბით, მე თუ მო­ვი­გე, კი­დევ ცო­ტა უნ­და მად­რო­ვოთ. სულ ერ­თი დღე, მე­ტი არა.

  სიკ­­დი­ლი: რა დროს კუნ­კე­ნის თა­მა­შია?

  ნე­ტი: რას ბრძა­ნებთ, თუ­კი ეს თა­მა­ში კარ­გად გე­ხერ­ხე­ბათ…

  სიკ­­დი­ლი: ისე, თა­მა­შის გან­წყო­ბა­ზე კი ვარ.

  ნე­ტი: მო­დი რა, თუ ძმა ხარ, ნა­ხე­ვა­რი სა­­თი წა­ვი­თა­მა­შოთ.

  სიკ­­დი­ლი: არა, უფ­ლე­ბა არა მაქვს.

  ნე­ტი: აი, კარ­ტი და აღ­არ გვინ­და რა, ზედ­მე­ტი ლა­პა­რა­კი.

  სიკ­­დი­ლი: კარ­გი, კარ­გი, თა­ნახ­მა ვარ. თა­მა­ში ხა­სი­ათ­ზე მო­მიყ­ვანს.

  ნე­ტი (იღ­ებს კარტს, ბლოკ­ნოტ­სა და ფან­ქარს): ნამ­­ვი­ლად არ ინ­­ნებთ.

  სიკ­­დი­ლი: თუ ღმერ­თი გწამს, ნუ მე­ვაჭ­რე­ბი. აიღე კარ­ტი, “ფრეს­კა” მო­მე­ცი და საჭ­მე­ლიც მო­­ყო­ლე რა­მე. სტუ­მა­რი შე­მო­გეს­­რო, კარ­ტო­ფი­ლის ჩიპ­სე­ბი მა­ინც არა გაქვს, ან მა­რი­ლი­­ნი ჩხი­რე­ბი?

  ნე­ტი: ქვე­მოთ შო­კო­ლა­დი “M&M” მაქვს.

  სიკ­­დი­ლი: M&M! პრე­ზი­დენ­ტი რომ გსტუმ­რე­ბო­და? ვი­თომ M&M-ს დას­ჯერ­დე­ბო­და?

  ნე­ტი: თქვენ ხომ პრე­ზი­დენ­ტი არა ხართ.

  სიკ­­დი­ლი: კარ­გი, კარ­გი. და­­რი­გე.

  (ნე­ტი კარტს არ­­გებს, ამ­­დის ხუ­თი­­ნი)

  ნე­ტი: მო­დით, მე­ტი ინ­ტე­რე­სის­­ვის თი­თო ქუ­ლა­ზე ცენ­ტის მე­­თედს ჩა­მო­ვი­დეთ.

  სიკ­­დი­ლი: უამ­­სოდ სა­ინ­ტე­რე­სოდ არ გეჩ­ვე­ნე­ბა?

  ნე­ტი: ფუ­ლი რომ მე­გუ­ლე­ბა, უკ­­თე­სად ვთა­მა­შობ ხოლ­მე.

  სიკ­­დი­ლი: რო­გორც გე­ნე­ბოს, ნევტ.

  ნე­ტი: ნე­ტი. ნეტ ეკ­ერ­მა­ნი. და­გა­ვიწყ­დათ ჩე­მი სა­ხე­ლი?

  სიკ­­დი­ლი: ნევ­ტი, ნე­ტი – თა­ვი ამტ­კივ­და, რა…

  ნე­ტი: ეგ ხუ­თი­­ნი გაწყობთ?

  სიკ­­დი­ლი: არა.

  ნე­ტი: მა­შინ ამ­­­ღეთ.

  სიკ­­დი­ლი (კარტს ამ­­­ღებს და ხელ­ზე და­­ხე­დავს): უფ­­ლო იესო, აქ არ­­ფე­რიც არ არ­ის.

  ნე­ტი: მა­ინც რო­გო­რია, ჰა?

  სიკ­­დი­ლი: რა­ზე მე­კითხე­ბი?

  (მე­რე ის­ევ აიმ­­ტე­ბენ კარტს და ჩა­მოვ­ლენ, აიმ­­ტე­ბენ და ჩა­მოვ­ლენ)

  ნე­ტი: სიკ­­დილ­ზე.

  სიკ­­დი­ლი: რო­გორ უნ­და იყ­ოს? გა­ნის­ვე­ნებ და ეგ არ­ის.

  ნე­ტი: მე­რე აღ­­რა­ფე­რი იქ­ნე­ბა?

  სიკ­­დი­ლი: აჰა, ორ­­­ნებს ზო­გავ, არა?

  ნე­ტი: გე­კითხე­ბით, მე­რე აღ­­რა­ფე­რია?

  სიკ­­დი­ლი (გაბ­ნე­­ლად): ნა­ხავ.

  ნე­ტი: მაშ, რა­ღა­ცას მა­ინც ვნა­ხავ, არა?

  სიკ­­დი­ლი: ალ­ბათ სხვაგ­ვა­რად უნ­და მეთ­­ვა. ჩა­მო­დი.

  ნე­ტი: შენ­გან ხე­­რი­ან პა­სუხს ვერ ეღ­ირ­სე­ბა კა­ცი.

  სიკ­­დი­ლი: მე კარტს ვთა­მა­შობ.

  ნე­ტი: ით­­მა­შე, ით­­მა­შე.

  სიკ­­დი­ლი: თა­ნაც კარტს კარ­­ზე გა­ღე­ბი­ნებ.

  ნე­ტი: ჩა­მო­სუ­ლებს ნუ­ღარ ამ­ოწ­მებ.

  სიკ­­დი­ლი: არ ვა­მოწ­მებ. ვას­წო­რებ მხო­ლოდ. რო­მე­ლი კარ­ტი ჭრის?

  ნე­ტი: ოთ­ხი­­ნი. უკ­ვე გაჭ­რა­ზე გაქვს საქ­მე?

  სიკ­­დი­ლი: ვი­ნა თქვა, რომ მაქვს? უბ­რა­ლოდ გკითხე, რო­მე­ლია-მეთ­ქი, რა, არ შე­იძ­ლე­ბა?

  ნე­ტი: გა­ნა მეც ეგ­რე უბ­რა­ლოდ არა გკითხე, რა­­მეს იმ­­დი თუ შე­მიძ­ლია მქონ­დეს-მეთ­ქი?

  სიკ­­დი­ლი: მი­დი, მი­დი, ით­­მა­შე.

  ნე­ტი: რა მოხ­და, რომ მითხ­რა რა­მე? სად მივ­დი­ვართ?

  სიკ­­დი­ლი: მივ­დი­ვარ­თო? “ჩვენ” რა შუ­­შია? სი­მარ­­ლე თუ გინ­და, ეს შენ მო­­დენ ზღარ­თანს იატ­აკ­ზე, დაჭ­მუჭ­ნულ-დას­რე­სი­ლი ნივ­თე­ბის გრო­ვა­ში.

  ნე­ტი: მარ­­ლა? ერ­თი სუ­ლი მაქვს! მეტ­კი­ნე­ბა?

  სიკ­­დი­ლი: ერთ-ორ წუთ­ში გა­გივ­ლის.

  ნე­ტი: მა­გა­რია, ხუ­რავს. აი, ამ­ის მოს­მე­ნა კი ნამ­­ვი­ლად მჭირ­დე­ბო­და. კაც­მა “მო­დისტ ორ­­ჯი­ნალ­ში” და­ვიზ­­ვიე თა­ვი, ეს კი…

  სიკ­­დი­ლი: ოთხ ქუ­ლა­ზე რა­ღას იტყ­ვი?

  ნე­ტი: ჭრი?

  სიკ­­დი­ლი: ოთ­ხი ქუ­ლა წა­ვა?

  ნე­ტი: არა, მე ორ­­­ნი მაქვს.

  სიკ­­დი­ლი: მე­ხუმ­რე­ბი ალ­ბათ.

  ნე­ტი: არა, წა­­გე.

  სიკ­­დი­ლი: წმინ­დაო ღმერ­თო, მე კი მე­გო­ნა, ექვ­სი­­ნებს უფრ­თხილ­დე­ბო­დი.

  ნე­ტი: არა. შე­ნი ჩა­მოს­­ლაა. ოცი ქუ­ლა და ორ­იც ჩარ­ჩო. ით­­მა­შე. (სიკ­­დი­ლი კარტს არ­­გებს). მაშ, იატ­აკ­ზე უნ­და გავ­გორ­დე არა? იქ­ნებ დი­ვან­თან დავ­­­გა­რი­ყა­ვი, ჰა?

  სიკ­­დი­ლი: არა. ით­­მა­შე.

  ნე­ტი: რა­ტომ არა?

  სიკ­­დი­ლი: იმ­­ტომ, რომ იატ­აკ­ზე უნ­და და­­ცე. თა­ვი და­მა­ნე­ბე რა! ვცდი­ლობ გო­ნე­ბა მო­ვიკ­რი­ბო.

  ნე­ტი: რა­ღა მა­ინ­­და­მა­ინც იატ­აკ­ზე? აი, რი­სი გა­გე­ბა მინ­და. რა­ტომ არ შე­იძ­ლე­ბა, დი­ვან­თან ვიდ­გე და ზედ და­ვე­ცე რბი­ლად?

  სიკ­­დი­ლი: ყვე­ლა­ნა­­რად შე­ვეც­დე­ბი. ახ­ლა შეგ­ვიძ­ლია თა­მა­ში გა­ვაგ­­ძე­ლოთ?

  ნე­ტი: მეც მა­გას არ ვღა­ღა­დებ! მო ლეფ­კო­ვიცს მა­გო­ნებ. ის­იც შენ­ნა­­რი ჯი­­ტია.

  სიკ­­დი­ლი: თურ­მე მო ლეფ­კო­ვიცს ვა­გო­ნებ. ჩემ­ზე სა­ში­ნელ არ­სე­ბას ძნე­ლად თუ წარ­მო­იდ­გენს კა­ცი, ამ­ას კი თურ­მე მო ლეფ­კო­ვიცს ვა­გო­ნებ. მა­ინც ვი­ნაა ეგ ტი­პი, ბეწ­ვე­­ლით ვაჭ­რობს?

  ნე­ტი: ნე­ტა შენ იყო ეგ­­თი ბეწ­ვე­­ლით მო­ვაჭ­რე. წე­ლი­წად­ში ოთხ­მოც ათ­ასს აკ­­თებს. ყა­­თა­ნით გაწყო­ბა და იმ­ის ჯა­ნი. სა­კუ­თა­რი ფაბ­რი­კა აქვს. ორი ქუ­ლა.

  სიკ­­დი­ლი: რა?

  ნე­ტი: ორი ქუ­ლა-მეთ­ქი. ვჭრი. შენ რა გაქვს?

  სიკ­­დი­ლი: გე­გო­ნე­ბა, კა­ლათ­ბურ­თის ან­გა­რი­ში და­მა­წე­რე­სო ხელ­ზე.

  ნე­ტი: თა­ნაც სულ ყვა­ვე­ბია.

  სიკ­­დი­ლი: ნე­ტა მაგ­დე­ნი არ გე­ლა­პა­რა­კა.

  (ის­­ნი ხე­ლახ­ლა არ­­გე­ბენ კარტს და თა­მაშს აგრ­ძე­ლე­ბენ).

  ნე­ტი: წე­ღან რი­სი თქმა გინ­დო­და, ჩე­მი პირ­ვე­ლი საქ­მეაო, რომ მითხა­რი?

  სიკ­­დი­ლი: რაც გა­­გო­ნე.

  ნე­ტი: რა, ად­რე არ­­ვინ ყო­ფი­ლა?

  სიკ­­დი­ლი: რო­გორ არ ყო­ფი­ლან, მაგ­რამ მე არ­­ვინ წა­მიყ­ვა­ნია.

  ნე­ტი: აბა, ვინ წა­იყ­ვა­ნა?

  სიკ­­დი­ლი: სხვებ­მა.

  ნე­ტი: სხვე­ბიც არ­­ან?

  სიკ­­დი­ლი: აბა, შენ რა გე­გო­ნა! ყვე­ლას თა­ვი­სი გზა აქვს.

  ნე­ტი: ეგ არ ვი­ცო­დი.

  სიკ­­დი­ლი: სა­­დან უნ­და გცოდ­ნო­და? ის­ეთს რას წარ­მო­ად­გენ, მა­ინც ვი­ნა გგო­ნია თა­ვი?

  ნე­ტი: რო­გორ თუ ვი­ნა მგო­ნია? რა, არ­­ვი­ნა ვარ?

  სიკ­­დი­ლი: არა, რო­გორ არა ხარ, ტან­საც­მელს არ აწ­არ­მო­ებ? მაგ­რამ სა­­კუ­ნო მის­ტე­რი­­თა შე­სა­ხებ რა უნ­და იც­­დე, რა­ნა­­რად უნ­და მი­გიწ­­დე­ბო­დეს ხე­ლი?

  ნე­ტი: რა­ებს ამ­ბობ? კარ­გა ბლო­მად ფულ­სა ვხვე­ტავ. ორი შვი­ლი უმ­აღ­ლეს­ში გავ­­ზავ­ნე. ერ­თი სა­რეკ­ლა­მო საქ­მეს ეწ­­ვა, მე­­რე და­­ჯახ­და. მეც ჩე­მი სა­კუ­თა­რი სახ­ლი მაქვს. “კრა­ის­ლერს” და­ვაქ­რო­ლებ. ჩემს ცოლს არ­­ფე­რი აკ­ლია; მო­ახ­ლე­­ბი, წა­­ლას ქურ­ქი, კარ­გი დას­ვე­ნე­ბა. ამ­ჟა­მად “იდ­ენ როკ­ში” იმ­ყო­ფე­ბა. დღე­ში ორ­მოც­და­ათ დო­ლარს იხ­დის, სა­კუ­თა­რი დის გვერ­დით რომ იყ­ოს. იმ კვი­რა­ში მეც ჩა­ვა­კითხავ. ასე რომ, არ­­ფე­რი შე­გე­შა­ლოს – ვი­ღაც გამ­­ლე­ლი კი არა ვარ.

  სიკ­­დი­ლი: კარ­გი რა, ზედ­მე­ტი მგრძნო­ბი­­რო­ბა რა სა­ჭი­როა?

  ნე­ტი: ვი­ნაა მგრძნო­ბი­­რე?

  სიკ­­დი­ლი: აბა, რო­გორ მო­გე­წო­ნე­ბო­და, მეც ეგ­რე ად­ვი­ლად რომ გავ­ნაწყე­ნე­ბუ­ლი­ყა­ვი შენ­ზე.

  ნე­ტი: რა­მე გაწყე­ნი­ნე?

  სიკ­­დი­ლი: შენ არ მითხა­რი, იმ­­დი გა­მიც­რუეო?

  ნე­ტი: აბა, რას ელ­­დი? ზარ­ზე­­მით უნ­და დაგ­­ვედ­რო­დი?

  სიკ­­დი­ლი: ვერ გა­მი­გე. პი­რა­დად მე შე­მე­ხე. ძა­ლი­ან და­ბა­ლი ხა­რო, ესა ხა­რო, ისა ხა­რო.

  ნე­ტი: მე მგავ­ხარ-მეთ­ქი, ის გითხა­რი. თით­ქოს ჩე­მი ან­­რეკ­ლი იყო.

  სიკ­­დი­ლი: კარ­გი, კარ­გი, კარ­ტი და­­რი­გე.

  (ის­­ნი თა­მაშს აგრ­ძე­ლე­ბენ. მუ­სი­კა ნელ-ნე­ლა მა­ტუ­ლობს, სი­ნათ­ლეს სიბ­ნე­ლე ენ­აც­­ლე­ბა, სა­ნამ ბო­ლოს ყვე­ლა­ფერს უკ­­ნი არ დან­­ქავს. მე­რე ის­ევ ნელ-ნე­ლა ნათ­დე­ბა, უკ­ვე გვი­­ნია – თა­მა­ში დას­რუ­ლე­ბუ­ლია. ნე­ტი ითვ­ლის)

  ნე­ტი: სა­მოც­დარ­ვა… ერ­თი – ორ­მოც­და­­თი. ეჰ, ძმაო, აგ­ებ.

  სიკ­­დი­ლი (შე­წუ­ხებ­ლი დაჰ­ყუ­რებს კარ­ტის დას­ტას): ვი­ცო­დი, ამ ცხრი­ანს არ უნ­და ჩა­მოვ­სუ­ლი­ყა­ვი. ჯან­და­ბა!

  ნე­ტი: ასე რომ, ხვალ შევ­­­დე­ბით.

  სიკ­­დი­ლი: რო­გორ თუ ხვალ შევ­­­დე­ბით?

  ნე­ტი: ერ­თი დღე მო­ვი­გე. რას იზ­ამ, უნ­და მო­მეშ­ვა.

  სიკ­­დი­ლი: შენ რა, სე­რი­­ზუ­ლად მე­უბ­ნე­ბო­დი?

  ნე­ტი: პი­რო­ბა პი­რო­ბაა.

  სიკ­­დი­ლი: ჰო, მაგ­რამ…

  ნე­ტი: არ­­ვი­თა­რი მაგ­რამ. ოც­და­ოთხი სა­­თი მო­ვი­გე. ხვალ დაბ­რუნ­დი.

  სიკ­­დი­ლი: არ ვი­ცო­დი, დრო­ზე თუ ვთა­მა­შობ­დით.

  ნე­ტი: მით უარ­­სი შენ­­ვის. ყუ­რად­ღე­ბით უნ­და იყო-ხოლ­მე.

  სიკ­­დი­ლი: ოც­და­ოთხი სა­­თი რა უნ­და ვა­კე­თო, სად წა­ვი­დე?

  ნე­ტი: მე რა მე­ნაღ­­ლე­ბა? მთა­ვა­რია, რომ ერ­თი დღე მო­ვი­გე.

  სიკ­­დი­ლი: რას მთა­ვა­ზობ, ქუ­ჩებ­ში ვი­ხე­ტი­­ლო?

  ნე­ტი: სას­ტუმ­რო­ში და­ბი­ნავ­დი. მოგ­ვი­­ნე­ბით კი­ნო­ში შეხ­ვალ. კი­დევ ორთ­­ლის აბ­­ზა­ნა შე­გიძ­ლია მი­­ღო. სა­ერ­თო სა­ხელ­­წი­ფო­ებ­რივ პრობ­ლე­მად არ მიქ­ციო ახ­ლა ეს პა­ტა­რა საქ­მე, თუ ძმა ხარ.

  სიკ­­დი­ლი: ერ­თი ან­გა­რი­ში კი­დევ და­­მა­ტე.

  ნე­ტი: ამ­ას გარ­და, ოც­დარ­ვა დო­ლა­რი გმარ­თებს ჩე­მი.

  სიკ­­დი­ლი: რა?

  ნე­ტი: ჰო, ნა­ბიჭ­ვა­რო, აი, აიღე, წა­­კითხე.

  სიკ­­დი­ლი (ჯი­ბე­ებ­ში იქ­­ქე­ბა): რამ­დე­ნი­მე ერთ­დო­ლა­რი­­ნი მაქვს. ოც­დარ­ვა ვერ შეგ­როვ­დე­ბა.

  ნე­ტი: არც ჩეკ­ზე ვიტყ­ვი უარს.

  სიკ­­დი­ლი: რო­მე­ლი ან­გა­რი­ში­დან ინ­­ბებ?

  ნე­ტი: უყ­­რე ერ­თი, ვის­თან მქო­ნია საქ­მე.

  სიკ­­დი­ლი: შე­გიძ­ლია მი­ჩივ­ლო. სა­და მაქვს სა­ბან­კო ან­გა­რი­ში?

  ნე­ტი: კარ­გი, კარ­გი. რა­ცა გაქვს, მო­მე­ცი და ჩავ­­ვა­ლოთ, რომ გავ­­წორ­დით.

  სიკ­­დი­ლი: მო­მის­მი­ნე, ეგ ფუ­ლი მჭირ­დე­ბა.

  ნე­ტი: რა­ში უნ­და გჭირ­დე­ბო­დეს?

  სიკ­­დი­ლი: აბა და­ფიქ­­დი, რას ამ­ბობ. შენ ხომ იმქ­ვეყ­ნად ხარ წა­საყ­ვა­ნი.

  ნე­ტი: მე­რე?

  სიკ­­დი­ლი: რა, მე­რე… იცი, ეგ რა შორ­საა?

  ნე­ტი: მე­რე?

  სიკ­­დი­ლი: მე­რე საწ­ვა­ვი? გზის ფუ­ლი?

  ნე­ტი: ჩვენ იქ მან­ქა­ნით მივ­დი­ვართ?

  სიკ­­დი­ლი: მა­გა­საც გა­­გებ. (შეშ­ფო­თე­ბუ­ლი) მის­მი­ნე, ხვალ დავ­­რუნ­დე­ბი და შენ შანსს მომ­ცემ, ფუ­ლი უკ­ან და­ვიბ­რუ­ნო. წი­ნა­აღ­­დეგ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ცუ­და­დაა ჩე­მი საქ­მე.

  ნე­ტი: რა­საც მო­­სურ­ვებ. რამ­დენ­საც გინ­და, იმ­დენს ვი­თა­მა­შებთ. არ გა­მიკ­ვირ­დე­ბა, კი­დევ ერ­თი კვი­რა, ან სუ­ლაც თვე მო­ვი­გო. გა­აჩ­ნია, რო­გორ ით­­მა­შებ. იქ­ნებ რამ­დე­ნი­მე წელ­საც კი გა­მოვ­­რა ხე­ლი.

  სიკ­­დი­ლი: ვაჰ, რა შავ დღე­ში ვარ.

  ნე­ტი: აბა, ხვა­ლამ­დე.

  სიკ­­დი­ლი (და­­ხია კა­რის ზღურ­­ლამ­დე): კარგ სას­ტუმ­როს ვერ მი­მას­წავ­ლი? თუმ­ცა რო­მელ სას­ტუმ­რო­ზეა ლა­პა­რა­კი, კა­პი­კი აღ­­რა მაქვს. წა­ვალ “ბიკ­ფორ­­­ში” დავ­­დე­ბი (ხელ­ში აიღ­ებს გა­ზეთს).

  ნე­ტი: აბა ჰე, და­ახ­ვიე აქ­­დან. ეს ჩე­მი გა­ზე­თია (ხე­ლი­დან ართ­მევს).

  სიკ­­დი­ლი (გას­­ლი­სას): არა, უბ­რა­ლოდ ვერ მოვ­კი­დე ხე­ლი და ვერ წა­ვიყ­ვა­ნე? მა­ინ­­და­მა­ინც ამ აბ­და-უბ­და­ში უნ­და გა­მე­ყო თა­ვი!

  ნე­ტი (ეძ­­ხის): ფრთხი­ლად ჩა­დი. ერთ-ერთ სა­ფე­ხურ­ზე ნო­ხი არაა კარ­გად და­მაგ­რე­ბუ­ლი (უც­ებ გვეს­მის სა­ში­ნე­ლი ზღარ­თა­ნის ხმა. ნე­ტი ამ­­­ოხ­რებს, ლო­გინ­თან მდგარ მა­გი­დას­თან მი­დის და რე­კავს).

  ნე­ტი: ალო, მო ხარ? მე ვარ. მო­მის­მი­ნე. არ ვი­ცი, ვი­ღა­ცა მე­კა­­ფე­ბა თუ რა არ­ის, მაგ­რამ ეს-ესაა სიკ­­დი­ლი იყო ჩემ­თან. ცო­ტა კუნ­კე­ნი ვი­თა­მა­შეთ… არა, სიკ­­დი­ლი. თვი­თონ მო­ვი­და, ჰო, ის იყო, ან ვი­საც შე­სა­ბა­მი­სი პრე­ტენ­ზია აქვს. მაგ­რამ მო, ვერ წარ­მო­იდ­გენ, რა მო­საწყე­ნი ტი­პია.

  © “არილი”